Show simple item record

A review of measures and policies on gender and AIDS in Thailand

dc.contributor.authorวิระดา สมสวัสดิ์th_TH
dc.contributor.authorVirada Somswasdien_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์th_TH
dc.contributor.authorChiang Mai University. Women's Studies Center, Faculty of Social Sciencesen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:17:37Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:35:39Z
dc.date.available2008-12-04T05:17:37Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:35:39Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.otherhs1152en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1162en_US
dc.description.abstractการศึกษานี้มุ่งศึกษาทบทวนทบทวนมาตราการและนโยบายด้านเพศภาวะและเอดส์ในประเทศไทย ผู้เขียนตั้งสมมุติฐานว่า การจัดการปัญหาโรคเอดส์และการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ นั้นเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับอคติของสังคมที่มีต่อกลุ่มคนชายขอบเช่น เกย์ นักโทษ ทหารเกณฑ์ พวกติดยาเสพติด โสเภณี ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสังคมถือว่าเป็นคนชั้นล่างและผู้หญิงซึ่งในสังคมชายเป็นใหญ่ถือว่าเป็นเพศต่ำต้อย โดยมองข้าม (ด้วยเจตนาหรือฉันทาคติของระบบโครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่) กลุ่มผู้ชายชนชั้นกลาง (โดยเฉพาะผิวขาว) ที่เป็นสามี คู่รักและคู่ขา นักเที่ยวที่เป็นผู้ชายทั่วๆ ไปและเป็นคนกลุ่มใหญ่ ผู้ชายจำนวนมากมีพฤติกรรมทางเพศสำส่อนและไม่ป้องกันตนเอง ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มใหญ่ จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานเป็นยี่สิบปีรัฐก็ยังไม่มุ่งจัดการกับกลุ่มนี้ ซึ่งจากข้อมูลที่บ่งว่ากว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อหญิงเป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนเดียวตลอดทั้งชีวิต น่าจะบอกได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน การตอบโต้ปัญหาโรคเอดส์ให้ได้ผลนั้นจะต้องนำประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะมาศึกษาด้วยเพราะความเป็นผู้หญิงและเพศภาวะที่สังคมกำหนดขึ้น ทำให้ผู้หญิงหลายแสนคนนั้นติดเชื้อและผู้หญิงอีกหลายแสนคนต้องรับภาระดูแลสมาชิกทั้งผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวที่ติดเชื้อ ความไม่เสมอภาคทางสังคมเศรษฐกิจทำให้ผู้หญิงสาวอ่อนแอในการติดเชื้อเพิ่มยิ่งขึ้นด้วย ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในสังคมหรืออคติทางเพศที่แฝงอยู่ในนโยบาย มาตรการและแนวทางการต่อสู้ปัญหาเอดส์ของรัฐและองค์กรเอกชนมีส่วนทำให้ปัญหาขยายตัว และขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อ ความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา ทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในการควบคุมของนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกซึ่งมีมโนทัศน์กระแสหลักและกระแสชายเป็นใหญ่ ประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ความไม่ชัดเจนในเรื่องสาเหตุและที่มาของโรคเอดส์ทำให้พบอุปสรรคในการถ่ายทอดข้อมูลและงานวิจัยให้แพร่หลายในวงกว้าง ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิง เอดส์และเพศภาวะในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มผู้ติดเชื้อ รัฐ และระหว่างรัฐยังมีน้อยมาก จำเป็นต้องมีการค้นคว้าวิจัยกันอย่างกว้างขวางในทุกระดับเพื่อสร้างวาทกรรมขององค์ความรู้เผยแพร่ผลักดันวิชาการให้เป็นฐานคติของสิทธิเสมอภาค สร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หญิงชายth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3502098 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherWomen's Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiangmai Universityen_US
dc.subjectAIDS--Prevention and Controlen_US
dc.subjectAcquired Immunodeficiency Syndromeen_US
dc.subjectการป้องกันและควบคุมโรคen_US
dc.subjectภูมิคุ้มกันบกพร่อง -- การป้องกันและควบคุม -- ไทยen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleทบทวนมาตราการและนโยบายด้านเพศภาวะและเอดส์ในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeA review of measures and policies on gender and AIDS in Thailanden_US
dc.description.abstractalternativeThe study aims to a review of measures and policies on gender and AIDS in Thailand The author would like to propose that from the beginning, the management of the spread of HIV/AIDS and interest around AIDS issues has been characterized by social bias towards marginalized groups, such as gays, prisoners, drafted soldiers, drug users, women in prostitution, laborers who are considered by society as lower class, and women, who, in patriarchal society, are considered the inferior sex. The role of middle class men, especially white men, as husbands and partners in the spread of HIV/AIDS is typically overlooked (whether intentionally or through the prejudice inherent in the structure of patriarchy). A great number of men engage in promiscuous sexual behavior and fail to protect themselves, and may in fact be considered a large group with high-risk behavior. Although twenty years have passed, the state still hasn’t made a serious effort to address issues involving this group. This is despite the fact that data shows that more than half of the people infected with HIV/AIDS are women who have had a sexual relationship with only one man their entire lives, which should be a good indicator of where the problem lies. Education around and/or responses to the HIV/AIDS pandemic must include consideration of the importance of sexuality and related issues. because the biological conditions of women make them more susceptible to infection. It’s because the socially constructed context of gender disempowers women socially, culturally, economically, and politically and makes infection from men easy and with severe impacts. Social constructs of gender have led hundreds of thousands of women to become infected and hundreds of thousands more to take on the burden of caring for both male and female family members who are infected.The unequal power relations between developed and developing nations places science and technology under the control of Western scientists who adhere to mainstream patriarchal ideology. Smaller states tend to reproduce these patriarchal structures and accept the world economic order in the era of globalization. This makes trans-national corporations able to control access to the medicine and vaccines necessary to prevent and treat AIDS. Under developed or developing countries are not able to handle the problem alone due to its magnitude and the economic power and capacity required to access knowledge and information. The lack of clarity around the origins of AIDS leads to further problems. Scientists outside the mainstream both in and outside the West come up against barriers in transmitting information and research findings in wider circles. There is little or no space for natural or alternative methods of treatment and prevention within the larger global media. Knowledge and information concerning women, AIDS, and gender on individual, family, and community levels, as well as among NGOs, groups of people living with AIDS, government, and inter-government agencies, is still quite lacking. It is necessary to work together at every level to conduct wider research and create discourse on the body of knowledge to be used as a conceptual basis to advocate for the equal rights, creativity, and sustainable development necessary to ensure the human security of both men and women.en_US
dc.identifier.callnoWC503.JT3 ว686ท 2547en_US
dc.identifier.contactno47ค003en_US
dc.subject.keywordgenderen_US
dc.subject.keywordAIDSen_US
dc.subject.keywordเพศen_US
dc.subject.keywordเอดส์en_US
.custom.citationวิระดา สมสวัสดิ์, Virada Somswasdi, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ and Chiang Mai University. Women's Studies Center, Faculty of Social Sciences. "ทบทวนมาตราการและนโยบายด้านเพศภาวะและเอดส์ในประเทศไทย." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1162">http://hdl.handle.net/11228/1162</a>.
.custom.total_download72
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1152.pdf
Size: 1.055Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record