Show simple item record

Pattern of public sector health expenditure during the fifth, sixth and seventh national health development plan(1982-96)

dc.contributor.authorวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรen_US
dc.contributor.authorViroj Tangchroensathienen_US
dc.contributor.authorนวลอนันต์ ตันติเกตุen_US
dc.contributor.authorพินทุสร เหมพิสุทธิ์en_US
dc.contributor.authorวงเดือน จินดาวัฒนะen_US
dc.contributor.authorสุวารี เตียงพิทักษ์en_US
dc.contributor.authorอุทัย ม่วงศรีเมืองดีen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:17:44Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:50:13Z
dc.date.available2008-12-04T05:17:44Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:50:13Z
dc.date.issued2542en_US
dc.identifier.otherhs0251en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1177en_US
dc.description.abstractแบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5 - 6 - 7 ( พ.ศ. 2525 - 2539 )งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินว่าในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-7 (2525-2539) มีแบบแผนการจัดงบประมาณสาธารณสุขไปสู่กิจกรรมต่างๆ ( เช่น การบริหาร การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฯลฯ ) รวมทั้งแบบแผนการจัดสรรตามเขตพื้นที่ (ส่วนกลาง เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล และนอกเขตสุขาภิบาล) วิธีการศึกษา ผู้วิจัยกำหนดสัดส่วนของงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขของส่วนราชการทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ไปยังกิจกรรมหลัก 11 ประเภท และกิจกรรมย่อย 36 ประเภท และเขตพื้นที่ 4 เขต หลักเกณฑ์และสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณนี้ ได้รับการทบทวนและให้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงบประมาณด้านสาธารณสุขจำนวน 10 ท่าน ผู้วิจัยปรับแก้สัดส่วนตามข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานแบบแผนการจัดสรรงบประมาณจำนวน 15 ปีงบประมาณผลการศึกษาพบว่า 1) หน่วยราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณในสัดส่วนสูงสุด ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อได้รับงบประมาณรวมกันเท่ากับร้อยละ 15.6, 16 และ16.5 ในแผน 5, 6 และแผน7 ตามลำดับ 2) เมื่อเทียบแผนทั้งสาม ในแผน 5 งบประมาณจัดสรรสำหรับงบดำเนินการสูงสุด ในแผน 6 งบประมาณจัดสรรสำหรับเงินเดือนค่าจ้างสูงสุด ในแผน 7 งบประมาณจัดสรรสำหรับการลงทุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สูงสุด3) แบบแผนการจัดสรรงบประมาณสาธารณสุข บริการรักษาพยาบาลมีสัดส่วนสูงสุดแต่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 58.54 เป็น 57.91 และ 55.52 ในแผน 5, 6 และ7 ตามลำดับ เมื่อรวมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคเข้าด้วยกันแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแผน 7 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.4 เป็น 27.1 และ 31ของงบประมาณด้านสาธารณสุขทั้งหมดในแผน 5, 6 และ 7 ตามลำดับ รัฐบาลไทยลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านสาธารณสุขน้อย โดยมีสัดส่วนงบประมาณต่ำสุด ต่ำกว่าครึ่งเปอร์เซนต์โดยเท่ากับร้อยละ 0.23, 0.27 และ 0.33 ในแผน 5, 6 และ 7 ตามลำดับ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพบว่า อนามัยส่ิ่งแวดล้อมเพิ่มความสำคัญมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในแผน 5 เป็นร้อยละ 4.1 ในแผน 6 และเป็นร้อยละ 6.0 ในแผน 7 ภายใต้กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพบว่า งานสร้างภูมิคุ้มกันโรค การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ และการควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพิ่มสัดส่วนตามลำดับในช่วงสามแผน โดยการควบคุมโรคติดต่อเฉพาะ ได้ลดลำดับความสำคัญลงและสัดส่วนงบประมาณลง รัฐบาลไทยลงทุนจ้างข้าราชการ ลูกจ้างประจำโดยใช้เงินงบประมาณในสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 45 ในแผน 5 ร้อยละ 51ใน 6 และร้อยละ 40 ในแผน 7 แต่ได้ลงทุนน้อยเกินไป สำหรับการพัฒนาให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยสัดส่วนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทียบกับงบประมาณหมวดเงินเดือนค่าจ้าง มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.3 ในแผน 5, 6 และ 7 4) แบบแผนการจัดสรรงบประมาณตามเขตพื้นที่ ได้แก่ ส่วนกลาง เทศบาล สุขาภิบาล และนอกเขตสุขาภิบาล สรุปแบบแผนการจัดสรรในรอบ 15 ปี พบว่ายังมุ่งเน้นจัดสรรให้ระบบสาธารณสุขภาครัฐในส่วนกลางแต่มีแนวโน้มลดลงในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทิศทางของการจัดสรรทรัพยากรให้ความสำคัญแก่ระดับเทศบาลเพิ่มขึ้นตามลำดับ ได้แก่ บริการในระดับจังหวัดและเทศบาลในระดับอำเภอขนาดใหญ่หรือตำบลขนาดใหญ่เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนในระดับจังหวัด ทิศทางการจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุขแก่ระบบสาธารณสุขในระดับสุขาภิบาลและนอกเขตสุขาภิบาลลดลง 5) รายจ่ายจริงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2539 งบประมาณต่อหัวคนไทยเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 557 บาท เมื่อกำหนดให้ 557 บาทต่อคนต่อปีมีดัชนีเท่ากับหนึ่ง ภาคที่มีดัชนีมากกว่าหนึ่งหมายถึงได้รับจัดสรรงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ส่วนภาคที่ได้รับงบประมาณน้อยกว่าหนึ่งได้แก่ 3 จังหวัด รอบกรุงเทพ (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3999576 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Expendituresen_US
dc.subjectNational Health Development Planen_US
dc.subjectเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขen_US
dc.titleแบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)th_TH
dc.title.alternativePattern of public sector health expenditure during the fifth, sixth and seventh national health development plan(1982-96)en_US
dc.identifier.callnoW74 ว237บ 2541en_US
dc.subject.keywordรายจ่ายสุขภาพภาครัฐen_US
dc.subject.keywordแผนพัฒนาการสาธารณสุขen_US
.custom.citationวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, Viroj Tangchroensathien, นวลอนันต์ ตันติเกตุ, พินทุสร เหมพิสุทธิ์, วงเดือน จินดาวัฒนะ, สุวารี เตียงพิทักษ์ and อุทัย ม่วงศรีเมืองดี. "แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)." 2542. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1177">http://hdl.handle.net/11228/1177</a>.
.custom.total_download30
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs0251.pdf
Size: 4.687Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record