Show simple item record

People Strategy of in The East Region

dc.contributor.authorเดชรัต สุขกำเนิดth_TH
dc.contributor.authorDecharut Sukkumnoeden_US
dc.contributor.authorรุ่งทิพย์ สุขกำเนิดth_TH
dc.contributor.authorวัลลภา เย็นระยับth_TH
dc.contributor.authorพิชญา อนันตวงศ์th_TH
dc.contributor.authorRungtip Sukkhamnoeten_US
dc.contributor.authorWanlapa Yenrayapen_US
dc.contributor.authorPhichaya Anantawongen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:17:52Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:43:18Z
dc.date.available2008-12-04T05:17:52Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:43:18Z
dc.date.issued2547en_US
dc.identifier.otherhs1076en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1195en_US
dc.description.abstractภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจนมากที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทย กว่าสองทศวรรษของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกไปอย่างชัดเจน วิถีชีวิตของสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองได้เข้ามาแทนที่สังคมเกษตรกรรมและ สังคมชนบทอย่างรวดเร็ว ฐานทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาตามแนวทางเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากว่า 4 ทศวรรษ ก็เสื่อมโทรมลงอย่างมาก ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ความเสี่ยงในชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกมีมากขึ้นไม่แพ้กับโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าความเสี่ยงที่มาจากมลพิษ อุบัติภัย ปัญหาทางสังคม หรือความล้มเหลวทางธุรกิจ เอกสารเล่มนี้เป็นการรวบรวม “ส่วนหนึ่ง” ของ “แผนที่ความคิด” ที่คนภาคตะวันออกร่วมกัน พัฒนาขึ้นมาจากจุดเล็กๆ สู่ชุมชน สู่เครือข่ายในจังหวัด สู่เครือข่ายระดับภาค และจากฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ฐานความรู้และภูมิปัญญาของคนภาคตะวันออก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต ความมุ่งหวังของเอกสารนี้คือ 1. การนําเสนอให้เห็นถึงศักยภาพของคนภาคตะวันออกในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างมิเคยย่อท้อ แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมิได้เกิดมาจากการตัดสินใจและความรับผิดชอบของตนก็ตาม แต่เมื่อความเปลี่ยนแปลงและผันผวนเหล่านี้กระทบต่อชีวิตของตนเอง และลูกหลาน คนภาคตะวันออกทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยนิ่งเฉยและได้สร้างแผนที่ความคิดส่วนหนึ่งขึ้นมา 2. การกระตุ้นให้เกิดการเติมเต็มแผนที่ความคิดที่นําเสนอในเล่มนี้ โดยกระบวนการต่างๆ ของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวภาคตะวันออกได้แผนที่ความคิดที่สมบูรณ์ และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทันและทันท่วงที แผนที่ความคิดส่วนหนึ่งที่นําเสนอในเอกสารเล่มนี้ถูกเรียกขานในนาม “ยุทธศาสตร์ภาคประชาชน” สําหรับ “ภาคตะวันออก” ซึ่งหมายถึง ทิศทางและแนวการดําเนินการสําคัญที่ภาคประชาชนร่วมกันกําหนดเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง และการพัฒนาภาคตะวันออกโดยภาพรวม โดยแบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านได้แก่ ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ ยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน และยุทธศาสตร์การศึกษา ทั้งนี้การนําเสนอยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ จะได้นําเสนอประเด็นปัญหา แนวทางและประสบการณ์การแก้ไขปัญหา ความสําเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาต่างๆ ภาพรวมของแนวทางการพัฒนาที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ของภาคประชาชน ตลอดจนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของชาวภาคตะวันออกในปัจจุบันth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent540806 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectCommunity Health Servicesen_US
dc.subjectCommunity Health Planningen_US
dc.subjectCommunity Networksen_US
dc.subjectนโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพen_US
dc.subjectการพัฒนาชุมชนen_US
dc.subjectการพัฒนาท้องถิ่นen_US
dc.subjectการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมen_US
dc.subjectนโยบายเกษตรen_US
dc.subjectการสื่อสารในการพัฒนาชนบทen_US
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativePeople Strategy of in The East Regionen_US
dc.identifier.callnoWA546.JT3 ด837ย 2547en_US
dc.identifier.contactno46ข059en_US
dc.subject.keywordสวัสดิการประชาชนen_US
dc.subject.keywordการศึกษาen_US
dc.subject.keywordการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.subject.keywordยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมen_US
dc.subject.keywordยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์en_US
dc.subject.keywordยุทธสาตร์สื่อสาธารณะen_US
dc.subject.keywordยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนen_US
dc.subject.keywordยุทธศาสตร์การศึกษาen_US
.custom.citationเดชรัต สุขกำเนิด, Decharut Sukkumnoed, รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด, วัลลภา เย็นระยับ, พิชญา อนันตวงศ์, Rungtip Sukkhamnoet, Wanlapa Yenrayap and Phichaya Anantawong. "ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคตะวันออก." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1195">http://hdl.handle.net/11228/1195</a>.
.custom.total_download59
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1076.pdf
Size: 586.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record