Show simple item record

Workers' Participation for Health Care Quality Development of Hospitals under Social Security Scheme

dc.contributor.authorบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิen_US
dc.contributor.authorBandit Thanachaisethawutien_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:18:33Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:41:42Z
dc.date.available2008-12-04T05:18:33Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:41:42Z
dc.date.issued2540en_US
dc.identifier.otherhs0077en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1288en_US
dc.description.abstractการมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประกันสังคม โครงสร้างการบริหารงานกองทุนประกันสังคมจะเป็นระบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทน ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและรัฐบาลในรูปของคณะกรรมการการประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทดแทน ต่าง ๆ รวมทั้งมาตรฐานสถานพยาบาลและกฏเกณฑ์คุณภาพการบริการในโครงการประกันสังคมที่คณะกรรมการการแพทย์ จะเป็นผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลให้พิจารณาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลายแห่งในโครงการประกันสังคมได้รับการร้องเรียน วิพากษ์วิจารณ์จากผู้ประกันตนเสมอมา โดยมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวขัองกับบุคคลและกลไกสำคัญอย่างน้อย 4 ฝ่ายคือ ลูกจ้างผู้ประกันตน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค บริการทางการแพทย์ และผู้แทนลูกจ้าง-องค์แรงงานที่มีบทบาทคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกคนงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานพยาบาลแต่ละแห่ง สำนักงานประกันสังคมซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการรับรองและตรวจสอบคุณภาพของสถานพยาบาล และการรักษาพยาบาล และให้มีคำแนะนำช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตน นายจ้าง/ฝ่ายจัดการ ซึ่งมีบทบาทร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล ผู้ประกันตนและการดำเนินงานให้ลูกจ้างเลือกใช้สถานพยาบาล ฝ่ายลูกจ้าง นั้นประสบอุปสรรคและข้อจำกัดหลายประการ เช่น การเผชิญกันคุณภาพการรักษาพยาบาลและบริการของโรงพยาบาลที่ไม่เป็นตามความคาดหวัง ความเข้าใจส่วนตน การไม่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจกำหนดสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ คนงานจำนวนมากไม่มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกับ บุคคลที่อยู่นอกโครงการประกันสังคม เป็นต้น คนจำนวนมากยังไม่มีสิทธิเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองอย่างแท้จริง เพราะสาเหตุหลายอย่าง เช่น ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคมที่ไม่สามารถ ส่งข้อมูลสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนโดยตรงทั้งหมด หรือฝ่ายบุคคลของบริษัทไม่ส่งแบบเลือกสถานพยาบาลและรายชื่อโรงพยาบาลให้ผู้ประกันตนได้มีโอกาสคัดเลือกอย่างรวดเร็วถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดหรือคนงานขาดความพร้อมและไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง เป็นต้น แม้ว่าจะมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอยู่ในคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการอุทธรณ์ และอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด แต่ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักผู้แทนเหล่านั้น องค์กรแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่มีสิทธิคัดเลือกผู้แทนของตนเองอย่างแท้จริงให้ เข้าร่วมการบริหารงานประกันสังคม บทบาทขององค์แรงงานในระดับต่าง ๆ ต่อการมีส่วนร่วมตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลประกันสังคมยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจริงจัง เพราะมีภารกิจเฉพาะหน้าในการต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ รายได้ต่ำเป็นประจำ ตลอดจนขาดการรวมตัว ร่วมมืออย่างกว้างขวางเพื่อวางแผนจัดสร้างกลไก กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพบริการอย่างมีประสิทธิภาพen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3199678 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectNursing Service, Hospitalen_US
dc.subjectNursing Serviceen_US
dc.subjectLaboren_US
dc.titleการมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการ ของสถานพยาบาลประกันสังคมen_US
dc.title.alternativeWorkers' Participation for Health Care Quality Development of Hospitals under Social Security Schemeen_US
dc.identifier.callnoW84 ม2145 2540en_US
dc.identifier.contactno40ข004en_US
dc.subject.keywordการมีส่วนร่วมen_US
dc.subject.keywordคนงานen_US
dc.subject.keywordคุณภาพบริการen_US
dc.subject.keywordสถานพยาบาลen_US
dc.subject.keywordประกันสังคมen_US
.custom.citationบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ and Bandit Thanachaisethawuti. "การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการ ของสถานพยาบาลประกันสังคม." 2540. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1288">http://hdl.handle.net/11228/1288</a>.
.custom.total_download79
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs0077.pdf
Size: 3.719Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record