Show simple item record

An action research promoting local government and people participation : Learning by practicing with TAOs: First Phase

dc.contributor.authorดิเรก ปัทมสิริวัฒน์th_TH
dc.contributor.authorDirek Patamasiriwaten_US
dc.contributor.authorกิตติพัฒน์ แสนทวีสุขth_TH
dc.contributor.authorดนัย พาหุยุทธ์th_TH
dc.contributor.authorดาริน คงสัจวิวัฒน์th_TH
dc.contributor.authorชาณวุฒิ ไชยรักษาth_TH
dc.contributor.authorKittipat Saentaweesuken_US
dc.contributor.authorDanai Pahuyuten_US
dc.contributor.authorDarin Khonhsatwiwanen_US
dc.contributor.authorChanwun Chairaksaen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:18:46Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:45:41Z
dc.date.available2008-12-04T05:18:46Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:45:41Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.otherhs1064en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1317en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก: รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับอบต.: การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นth_TH
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลระดับอบต. โดยเน้นเรื่อง การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น และได้ประสานกับจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่นำร่อง และมีโครงการที่จะขยายขอบเขตการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่สองร่วมกับอีก 3 จังหวัด คือ กำแพงเพชร สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมกับพื้นที่เดิมเป็น 6 จังหวัด โดยประสานกับ อบต. เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 10 แห่ง รวมเป็น 60 แห่ง โครงการนำร่องระยะที่หนึ่งนี้ยึดหลัก การเรียนรู้ร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันการศึกษา กับ อบต. ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และ ประชาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดเวทีสนทนา 3 ฝ่าย จัดสัมมนา จัดทำกรณีศึกษา การจัดระบบข้อมูลและบัญชี และการเยี่ยมเยียน อบต.เป็นครั้งคราว เพื่อทราบข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค และให้คำแนะนำในการพัฒนาฐานข้อมูล / เครื่องมือชี้วัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการของ อบต. เช่น การเสนอความคิดเห็น และการตรวจสอบการทำงานของ อบต. เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด การเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ไม่ใช่เป็นการสอนหรืออบรมที่ได้จากสถาบันการศึกษาเพียงฝ่ายเดียวการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเข้าไปร่วมในการวางแผนติดตามการทำงานของอบต.ในทุกๆ ด้าน จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน นอกจากนี้ การที่ อบต.จำนวนหลายพันหน่วยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และส่วนใหญ่มีขีดจำกัดด้านบุคลากร เงินทุน ข้อมูล และความรู้ การปรับปรุงให้อบต.เข้มแข็ง ทำงานแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกจึงเป็นภารกิจอันหนัก การเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (learning by doing) และ การทำงานเป็นทีม เป็นแนวทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานของอบต.แม้ว่าจะมี จุดอ่อน คือ อบต.บางแห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจยากจน ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จนบางครั้งมีการเสนอแนะให้มีการยุบรวมอบต.บางแห่งที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปรวมกับเทศบาล การทำงานของอบต.หลายแห่งเป็นแบบผูกขาดไม่แข่งขันกัน บางครั้งมีการขัดแย้งในการทำงานระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการประจำ การกำกับพนักงานถูกควบคุมจากส่วนกลางแทนที่จะเป็นจากอบต.เอง แต่ก็ยังมีข้อดีหรือจุดแข็ง คือ อบต. เป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่มีการทำงานเป็นอิสระ ใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ นั่นคือ การเรียนรู้ร่วมกันกับท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง และปรับปรุงระบบการทำงานของ อบต. ให้ดีขึ้น โดยทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น และในขณะเดียวกันคณะอาจารย์ที่เป็นทีมวิจัยก็ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสกับสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยหวังว่าความรู้ที่เกิดจากโครงการ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “องค์ความรู้ระดับท้องถิ่นของไทย” และจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในระดับ อบต. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent571359 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรen_US
dc.subjectLocal Administrationen_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพen_US
dc.subjectการปกครองท้องถิ่นen_US
dc.subjectการกระจายอำนาจen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นth_TH
dc.title.alternativeAn action research promoting local government and people participation : Learning by practicing with TAOs: First Phaseen_US
dc.identifier.callnoWA546.JT3 ด554ก 2546en_US
dc.identifier.contactno45ค038en_US
dc.subject.keywordLearning by Doingen_US
dc.subject.keywordCapacity Buildingen_US
dc.subject.keywordTambon Administration Organizations (TAOs)en_US
dc.subject.keywordการเรียนรู้ควบคู่การทำงานen_US
dc.subject.keywordการเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานท้องถิ่นen_US
dc.subject.keywordองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)en_US
.custom.citationดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, Direk Patamasiriwat, กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข, ดนัย พาหุยุทธ์, ดาริน คงสัจวิวัฒน์, ชาณวุฒิ ไชยรักษา, Kittipat Saentaweesuk, Danai Pahuyut, Darin Khonhsatwiwan and Chanwun Chairaksa. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1317">http://hdl.handle.net/11228/1317</a>.
.custom.total_download64
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs1064.pdf
Size: 648.0Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record