Show simple item record

Health behavior of health club members in Wang Sammoh district, Udon Thani province, 2007

dc.contributor.authorเกรียงไกร ไกยวรรณ์en_US
dc.contributor.authorKriangkrai Kraiyawanen_US
dc.contributor.authorสุธาทิพย์ กุลศรีen_US
dc.contributor.authorSuthatipya Kulsrien_US
dc.contributor.authorอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุลen_US
dc.contributor.authorAmornrat Akrasreskulen_US
dc.contributor.authorนิลอุบล แก้วอินทร์en_US
dc.contributor.authorNilubol Kaewinen_US
dc.contributor.authorจุฑารัตน์ ลมอ่อนen_US
dc.contributor.authorJutharat Lomoonen_US
dc.contributor.authorสันติ ยุทธยงen_US
dc.contributor.authorSanti Yuthayongen_US
dc.coverage.spatialอุดรธานีen_US
dc.coverage.spatialUdon Thani provinceen_US
dc.date.accessioned2008-09-24T11:45:53Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:56:01Z
dc.date.available2008-09-24T11:45:53Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:56:01Z
dc.date.issued2551en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,2(เมย.-มิย. 2551) (ฉบับเสริม 5) : 1265-1272en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/148en_US
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอวังสามหมอ เลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงมุ่งหมาย ได้จำนวนทั้งหมด 198 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพในช่วงเดือนกันยายน 2549 ถึงตุลาคม 2550 การศึกษานี้ใช้ทั้งวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการทำกลุ่มเป้าหมาย และเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามและตรวจร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และไฆสแควร์ ผลการดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 86 และสมาชิกต้องการทราบสาเหตุของอาการปวดขา และปวดหลังร้อยละ 90 การแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยวิถีชุมชนคือการซื้อยากินเองร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร สมาชิกเป็นหญิงร้อยละ 79.3 ส่วนมากมีอายุ 30-39 ปี อายุเฉลี่ย 36 ปี มีโรคประจำตัวร้อยละ 30.81 น้ำหนักตัวก่อนเข้าชมรมสร้างสุขภาพเฉลี่ย 55.9 กิโลกรัม และน้ำหนักตัวหลังเข้าชมรมสร้างสุขภาพเฉลี่ย 56.4 กิโลกรัม จากประสบการณ์ผลการวิจัย ผู้วิจัยและคณะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนงานโครงการคือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพสำหรับพระภิกษุ. ข้าราชการ ผู้มีสิทธิประกันสังคม และโครงการประชาชนวังสามหมอไร้พุง เพิ่มกลยุทธ์ให้บริการโดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร คำแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอายุ สุขภาพ และดำเนินการติดตามประเมินสุขภาพทุก 3 เดือน เพื่อให้แนวทางให้ประชาชนอำเภอวังสามหมอได้เกิดความตระหนักที่จะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไปสู่สุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคมth_TH
dc.format.extent568286 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.titleพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2550en_US
dc.title.alternativeHealth behavior of health club members in Wang Sammoh district, Udon Thani province, 2007en_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeThis action research was aimed at assessing the health behavior of members of the health club, Wang Sammoh district, Udon Thani Province. One hundred and ninety-eight members were purposively selected to answer a questionnaire and to be physically examined during the period from September 2006 to October 2007. This study employed both qualitative methods, including focus group discussion, and quantitative methods in collecting and analyzing data using descriptive statistics: average, percentage and chisquare. The results of small group meetings found that 86 percent of the members of the club had diabetes mellitus and/or hypertension; 90 percent of them wanted to know the causes of leg-pain and back-pain. A method for self-care in a communal way for solving health problems would be to buy medical supplies from drug stores in conjunction with promoting the use of herbs. General data analysis revealed that 79.3 percent of the subjects were women (average age was 36 years old), 30.81 percent had chronic illnesses or personal diseases; average body weight before entering to the club was 55.9 kilograms and after was 56.4 kilograms. The researcher and his team used the results of this research for devising a plan in such a way as to create two projects: (1) one for adapting and changing heath behavior in exercise and health checks for monks, civil servants, beneficiaries (insurees) of the social security assurance scheme; and (2) the other, related to abdominal fat, by using tactics concerning how to eat food properly; how to exer cise appropriately depending on age and health status. These projects would be monitored and evaluated every three months and it could be expected that the people of Wang Sammoh would have awareness about developing their own health behavior in order to attain better physical, mental and social health status.en_US
dc.subject.keywordพฤติกรรมสุขภาพen_US
dc.subject.keywordชมรมสร้างสุขภาพen_US
dc.subject.keywordHealth Behavioren_US
dc.subject.keywordHealth Cluben_US
.custom.citationเกรียงไกร ไกยวรรณ์, Kriangkrai Kraiyawan, สุธาทิพย์ กุลศรี, Suthatipya Kulsri, อมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล, Amornrat Akrasreskul, นิลอุบล แก้วอินทร์, Nilubol Kaewin, จุฑารัตน์ ลมอ่อน, Jutharat Lomoon, สันติ ยุทธยง and Santi Yuthayong. "พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2550." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/148">http://hdl.handle.net/11228/148</a>.
.custom.total_download518
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year40
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v2n2 ...
Size: 559.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1310]
    บทความวิชาการ

Show simple item record