Show simple item record

Review of Definitions Used for Drafting National Health Act

dc.contributor.authorสุวจี กู๊ดth_TH
dc.contributor.authorSuvajee Gooden_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:10Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:45:17Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:10Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:45:17Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.otherhs0975en_EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1793en_US
dc.description.abstractการทบทวนความหมายของคำและนิยามทางวิชาการและในภาคปฏิบัติการของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่างหลักการของ ร่าง พรบ. สุขภาพแห่งชาติ การศึกษานี้เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาตินั้น เป็นการศึกษาเพื่อเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นที่ครอบคลุมในเรื่องนั้นๆ จากมุมมองทางวิชาการ จากข้อตกลงระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคำนิยามและความหมายในร่างพ.ร.บ. คำที่นำมาศึกษาทั้งหมดมีสิบคำด้วยกันคือ สุขภาพ ระบบสุขภาพ ความมั่นคงทางสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ปัญหาคุกคามสุขภาพ การบริการสุขภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาทบทวนก็พบว่า คำเหล่านี้ยังมีการระบุคาดเคลื่อนและไม่ครอบคลุมประเด็นอีกหลายๆ ประเด็นที่มีระบุไว้ในเอกสารสำคัญๆ เช่น จากองค์การอนามัยโลก ทั้งๆ ที่จะเห็นได้ว่า คำเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่ยืมมาจากองค์การต่างประเทศโดยเฉพาะในองค์การอนามัยโลก แต่ยังมีการแปลที่คลาดเคลื่อนและไม่ครบตามประเด็น ในเนื้อหาสาระที่แท้จริงของคำ บางคำจะมีการแปลที่เฉพาะประเด็นที่ทำให้ตีความได้แตกต่างไป เช่น ความมั่นคงทางสุขภาพ นโยบายสาธารณะและปัญหาคุกคามสุขภาพ ซึ่งในหลักวิชาการและการใช้ในเวทีนานาชาติ เช่น สมัชชาสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (World Health Assembly) จะมีความหมายครอบคลุมอีกหลายๆ ประเด็นที่ยังไม่มีการพิจารณาในสังคมไทย เมื่อแปลเป็นคำดังกล่าว ผู้รับสารสามารถตีความและเข้าใจความหมายและความสำคัญของคำเหล่านี้ผิดพลาดไป โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพ ในบริบทสังคมไทยยังใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง เมื่อนำมาใช้กับสุขภาพ จึงมีความเข้าใจผิดไปได้ว่ากำลังใช้คำที่เป็นการเมืองเพื่อลอกเลียนพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงความมั่นคงและยังมีคำอีกหลายๆ คำที่สะท้อนแนวคิดที่แสดงถึงมุมมองเรื่องสุขภาพ ที่กว้างขวางกว่าคำนิยามที่ให้ไว้ในร่างพระราชบัญญัติ เช่น สุขภาพผู้หญิง ระบบบริการสุขภาพ ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องการให้บริการทางสาธารณสุข เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้จึงพยายามศึกษาให้ลึกลงไปในความเป็นมาของคำที่บัญญัติในหลักสากลและทางวิชาการว่ามีบริบทของความเป็นมา เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้กับบริบทของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม ตามหลักการและอุดมการณ์ของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อไป ในทุกๆ คำศัพท์จะมีบริบททางวิทยาการความรู้ ผสมผสานไปกับ แนวคิดทางการเมืองและการต่อรองทางอำนาจในสังคมต่างๆ ที่เป็นแม่บทในการร่างศัพท์เหล่านี้ไว้ด้วยth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent732338 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectสุขภาพ--คำศัพท์en_US
dc.subjectระบบสุขภาพ--ความหมายen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการทบทวนความหมายของคำและนิยามในทางวิชาการและในภาคปฏิบัติของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่างหลักการของร่างพรบ.สุขภาพแห่งชาติth_TH
dc.title.alternativeReview of Definitions Used for Drafting National Health Acten_US
dc.identifier.contactno45ค068en_US
.custom.citationสุวจี กู๊ด and Suvajee Good. "การทบทวนความหมายของคำและนิยามในทางวิชาการและในภาคปฏิบัติของกลุ่มคำที่ใช้ในการร่างหลักการของร่างพรบ.สุขภาพแห่งชาติ." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1793">http://hdl.handle.net/11228/1793</a>.
.custom.total_download87
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year7

Fulltext
Icon
Name: hs0975.pdf
Size: 796.9Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record