Show simple item record

การประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา

dc.contributor.authorแสงอรุณ อิสระมาลัยen_US
dc.contributor.authorSaengarun Isaramalaien_US
dc.contributor.authorภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์en_US
dc.contributor.authorPhatrapron Khisanaphanen_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์en_US
dc.contributor.authorPrince of Songkla University. Faculty of Nursingen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:17Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:18:21Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:17Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:18:21Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.otherhs1344en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1809en_US
dc.descriptionแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครือข่ายภาคใต้en_US
dc.description.abstractผลจากการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมของในประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ มีกำลังการผลิตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงงานประเภทดังกล่าวมีความต้องการแรงงานค่อนข้างมาก เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ แรงงานถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในการดูแลเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของคนทำงานในการผลิตเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศ แนวทางหนึ่งคือ การยกระดับความสามารถและความพร้อมของคนทำงานโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสังคมที่มีสุขภาวะ (wellbeing) ซึ่งหมายถึง สุขภาพกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ดี ซึ่งแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อระดับการผลิต การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยเพิ่มระดับผลผลิตให้มากขึ้น ประกอบกับนโยบายของประเทศไทยที่ต้องการสร้างแรงงานที่มีฝีมือและคุณภาพระดับโลก ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจึงควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โรงงานแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งมีกำลังการผลิตตลอดทั้งวัน แรงงานส่วนใหญ่จึงทำงานเป็นกะ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,500 คน โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเข้ากะทำงาน การดำเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานส่วนใหญ่ที่ทางโรงงานดังกล่าวดำเนินอยู่ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการที่รับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดและการจัดที่พักผ่อนระหว่างพักกลางวันให้กับพนักงาน ส่วนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนทำงานยังไม่ชัดเจนนัก แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกับกระทางสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นในจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานประกอบการและนักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงานของคนทำงานในสถานประกอบการขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาเป็นมาตรฐานเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานกลุ่มดังกล่าวและเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบการจัดการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Impact Assessmenten_US
dc.subjectOccupational Healthen_US
dc.subjectSongklaen_US
dc.subjectการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพen_US
dc.subjectอาชีวอนามัยen_US
dc.subjectสงขลาen_US
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลาen_US
dc.identifier.callnoWA754 ส966ก 2550en_US
dc.identifier.contactno48ข029-1en_US
dc.subject.keywordการประเมินen_US
dc.subject.keywordผลกระทบสุขภาพen_US
dc.subject.keywordคุณภาพชีวิตen_US
dc.subject.keywordสถานประกอบการen_US
dc.subject.keywordบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำen_US
.custom.citationแสงอรุณ อิสระมาลัย, Saengarun Isaramalai, ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์, Phatrapron Khisanaphan, มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ and Prince of Songkla University. Faculty of Nursing. "การประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ : กรณีศึกษาบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสงขลา." 2007. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1809">http://hdl.handle.net/11228/1809</a>.
.custom.total_download100
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs1344.pdf
Size: 825.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record