Show simple item record

Networking for hospital pharmacy IT development project and drug system research: Establishing database and developing searching system project

dc.contributor.authorเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์th_TH
dc.contributor.authorSauwakon Ratanawijitrasinen_US
dc.contributor.authorภูรี อนันตโชติth_TH
dc.contributor.authorทวีพงษ์ อารียโสภณth_TH
dc.contributor.authorจิราภรณ์ อุษณกรกุลth_TH
dc.contributor.authorศนิตา หิรัญรัศมีth_TH
dc.contributor.authorอินทิรา กาญจนพิบูลย์th_TH
dc.contributor.authorPuree Anantachotien_US
dc.contributor.authorTweepong Ariyasoponen_US
dc.contributor.authorJiraporn Usanakornkulen_US
dc.contributor.authorSanita Hiranrasameeen_US
dc.contributor.authorInthira Kanjanapiboonen_US
dc.contributor.authorศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยาen_US
dc.contributor.authorPharmaceutical System Research and Intellience Centeren_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:22:27Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:47:10Z
dc.date.available2008-12-04T05:22:27Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:47:10Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.otherhs1283en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1827en_US
dc.descriptionรายงานโครงการเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล และโครงการการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยth_TH
dc.description.abstractโครงการเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational use of drugs) ที่พัฒนาระบบการสนับสนุนโรงพยาบาลในการติดตามการใช้ยา โดยการสร้างกลไกการวิเคราะห์การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (information feedback) และการดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสม ณ สถานพยาบาล ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการใช้ยา เป็นแนวทางเพื่อการจัดการเชิงระบบ สำหรับการพัฒนาตัวแบบมาตรการใช้ยาอย่างเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based decision-making) การวิเคราะห์การใช้ยาของโรงพยาบาล จึงเป็นแนวทางสำคัญประการหนึ่งที่นํามาใช้เพื่อพัฒนากลไกการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสม โครงการนี้ใช้แนวทางที่ให้มีการดำเนินงานอย่างครบวงจร โดยการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 1. พัฒนามาตรฐานข้อมูลทั้งในส่วนของรหัสยาและตัวชี้วัดระบบยา 2. กรอบการวิเคราะห์ที่สะท้อนประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน 3. กลไกการส่งข้อมูลป้อนกลับและการติดตามอย่างต่อเนื่อง 4. การพัฒนามาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในองค์กรบริการสุขภาพ 5. กลไกการพัฒนามาตรฐานและกรอบวิเคราะห์ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อประเด็นการตัดสินใจที่อาจแตกต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ สำหรับช่วงการดำเนินงาน มีนาคม 2548 – กุมภาพันธ์ 2549 ได้ทําการพัฒนากรอบการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล วิเคราะห์ปัญหาระบบข้อมูล/การจัดการข้อมูลยาของโรงพยาบาล และทำการวิเคราะห์การใช้ยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจำนวน 10 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ส่งข้อมูลป้อนกลับทั้งในส่วนของประเด็นปัญหาระบบข้อมูล ข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการด้วย ในส่วนของปัญหาระบบข้อมูล/การจัดการข้อมูลยาของโรงพยาบาล พบว่าระบบข้อมูลยาของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่ศึกษา มีปัญหาซึ่งสามารถประมวลเป็น 3 ด้านหลักได้ดังนี้ 1) ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลในระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาล 2) ความหลากหลายของรหัสอ้างอิงและ 3) ปัญหาการสูญหาย ความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขแล้วในโครงการนี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมลการใช้ยา ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาผู้ป่วยนอกตามกรอบการวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น ทั้งในเรื่องภาพรวมของการใช้ยา เช่น จํานวนครั้งของการรับยาต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่อใบสั่ง ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาต่างๆ สัดส่วนการใช้ยาในบัญชียาหลักและทำการวิเคราะห์ยาเฉพาะกลุ่มและเฉพาะประเด็น เช่น กลุ่ม ARVs, NSAIDs การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ของยาบางรายการที่ถูกบรรจุเข้าบัญชียาหลักฉบับใหม่ เป็นต้น การขยายผลในระยะต่อไปควรดําเนินการใน 4 ด้านด้วยกันคือ 1. ขยายเชิงปริมาณ โดยการเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่าย 2. พัฒนารูปแบบให้โรงพยาบาลร่วมลงทุน ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ 3. ต่อยอดกิจกรรมจากผลการวิเคราะห์การใช้ยาให้นําไปสู่การพัฒนามาตรการและโครงการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมที่เป็น evidence-based 4. จัดกลไกให้มีการประเมินการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง 5. พัฒนากลไกการในการปรับปรุงมาตรฐานและกรอบวิเคราะห์ให้ทันสมัย โครงการจัดทําฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย โครงการนี้ทําการรวบรวมผลงานงานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยเข้าเป็นฐานข้อมูล จัดให้มีระบบสืบค้นโดยใช้ keyword ผ่าน internet จะเป็นกลไกสำคัญจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย ได้ทําการพัฒนาโปรแกรมการสืบค้น ทําการทดลองใช้และประเมินผลการใช้ ในช่วงต่อไปควรจัดให้มีการดําเนินการ 2 ด้าน คือ 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย 2) นําข้อเสนอจากการทดลองใช้มาปรับปรุงโปรแกรมเพื่อตอบสนองการใช้ให้สะดวกต่อการสืบค้นดีขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent745601 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectInformation Servicesen_US
dc.subjectMedical Systems, Hospitalen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectบริการสารสนเทศen_US
dc.subjectการใช้ยาของโรงพยาบาล, ระบบen_US
dc.subjectไทยen_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeNetworking for hospital pharmacy IT development project and drug system research: Establishing database and developing searching system projecten_US
dc.identifier.callnoW26.55.I4 ส938ค 2549en_US
dc.identifier.contactno48ข032en_US
dc.subject.keywordDrug utilizationen_US
dc.subject.keywordInformation freebacken_US
dc.subject.keywordrational use of drugsen_US
dc.subject.keyworddrug databaseen_US
dc.subject.keywordระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาลen_US
dc.subject.keywordการใช้ยาอย่างเหมาะสมen_US
dc.subject.keywordฐานข้อมูลงานวิจัยระบบยาen_US
.custom.citationเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์, Sauwakon Ratanawijitrasin, ภูรี อนันตโชติ, ทวีพงษ์ อารียโสภณ, จิราภรณ์ อุษณกรกุล, ศนิตา หิรัญรัศมี, อินทิรา กาญจนพิบูลย์, Puree Anantachoti, Tweepong Ariyasopon, Jiraporn Usanakornkul, Sanita Hiranrasamee, Inthira Kanjanapiboon, ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา and Pharmaceutical System Research and Intellience Center. "เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย." 2006. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1827">http://hdl.handle.net/11228/1827</a>.
.custom.total_download129
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year0
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1283.pdf
Size: 1.173Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record