Show simple item record

Problem Situation and Corrective Measures for Consumer Violations from Private Health Insurance

dc.contributor.authorมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคen_US
dc.contributor.authorFoundation for Consumersen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:27Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:36:13Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:27Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:36:13Z
dc.date.issued2542en_US
dc.identifier.otherhs0636en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1955en_US
dc.description.abstractโครงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค จากการประกันสุขภาพเอกชนและปัญหาการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการทำประกันสุขภาพเอกชนและการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดำเนินการโดยการสืบค้นปัญหาจากผู้บริโภคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษาจำนวน 30 กรณี ผลการศึกษาในส่วนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการทำประกันสุขภาพเอกชน พบว่าผู้บริโภคประสบปัญหา บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนมากที่สุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากตัวแทนประกันที่ไม่มีจรรยาบรรณ แนวทางการแก้ปัญหาของผู้บริโภค คือ เรียกร้องสิทธิเพื่อให้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้พลังผู้บริโภคในการเลิกใช้บริการด้วยการบอกเลิกกรมธรรม์ในการทำประกันสุขภาพและฟ้องศาลเป็นมาตรการสุดท้ายถ้ากระบวนการอื่นไม่ได้ผล ข้อเสนอแนะควรมีการจัดทำบัญชีดำหรือจัดลำดับบริษัทประกันสุขภาพที่น่าเชื่อถือจัดทำราคากลางมาตรฐานในการทำประกันสุขภาพเพื่อเป็นเกณฑ์ให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย พัฒนาตัวแทนขายประกันให้มีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณ ปรับปรุงสัญญาที่ผู้บริโภคเสียเปรียบในปัจจุบัน และควรมีการนำกรมธรรม์ประกันสุขภาพระยะยาวมาพิจารณา ตลอกจนมาตรการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทของกรมการประกันภัยให้ขยายขอบเขตไปถึงการพิจารณาลงโทษต่อบริษัทประกันหรือตัวแทนขายประกันอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคซ้ำซาก ในเรื่องกรมการประกันภัยควรมีการสร้างฐานข้อมูลทางด้านประกันสุขภาพเอกชนขึ้นเพื่อจะได้ติดตามความรุนแรงของปัญหาการละเมิดสิทธิได้ และสุดท้ายต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำประกันสุขภาพเอกชนให้กับประชาชนการศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิจากการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้น พบว่าผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องบริษัทประกันภัยบ่ายเบี่ยงการจ่ายค่าเสียหายมากที่สุด โดยการขอเอกสารมากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งสร้างความลำบากในการปฏิบัติกับผู้เอาประกันภัยและผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักคือความไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญติ ลำดับถัดมาคือ ประสบปัญหาการใช้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลซึ่งไม่ได้รับความสะดวก ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลและการรับโอนสิทธิจากผู้ประสบภัยเพื่อเบิกค่าเสียหาย นอกจากนี้ยังพบปัญหาช่องว่างของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้เกิดการละเมิดสิทธิ และเช่นเดียวกับการประกันสุขภาพภาคเอกชน กลไกในการคุ้มครองสิทธิไม่มีประสิทธิภาพ สร้างภาระให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งบางรายต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายนานถึง 12 เดือน แนวทางการแก้ไขปัญหาพบว่า กรณีศึกษาดำเนินการเรียกร้องสิทธิโดยส่วนใหญ่ต้องติดต่อเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัยหลายครั้งจึงได้รับค่าเสียหาย ถ้าไม่ประสบความสำเร็จจึงร้องเรียนต่อไปยังกรมการประกันภัยหรือประกันภัยจังหวัด แนวทางอื่นๆ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการใช้สิทธิเปลี่ยนบริษัทประกันภัยข้อเสนอแนะ กรมการประกันภัยควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการติดต่อตรวจสอบให้บริษัท ประกันภัยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและห้ามมิให้เรียกเอกสารมากกว่าที่ระบุในกฎหมาย สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการดำเนินการที่คล่องตัวในการเบิกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือกองทุน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทำประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติและวิธีการในการปฏิบัติตนเมื่อประสบภัยจากรถ สำหรับแนวทางในระยะยาวน่าจะต้องมีการทบทวนเพิ่มสิทธิที่นอกเหนือจากค่าเสียหาย เช่น ค่าชดเชยต่างๆ ซึ่งแม้กฎหมายมิได้ปิดโอกาสในการฟ้องร้องทางแพ่ง แต่จำนวนเงินที่จะไปเรียกร้องทางแพ่งอาจไม่คุ้มครองการดำเนินการจึงควรมีวงเงินสำหรับการชดเชยที่นอกเหนือจากค่าเสียหายที่กำหนดไว้ในกฎหมายและรัฐต้องทบทวนระบบการประกันสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยจากรถให้เอกชนมีส่วนช่วยเฉลี่ยความรับผิดชอบหรือไม่ ตลอดจนพัฒนาให้มีกลไกในการตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยจากรถ และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จากผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทประกันภัย กรมการประกันภัยและหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก และสถานพยาบาลen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent3935305 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectผู้บริโภคen_US
dc.subjectการคุ้มครองผู้บริโภคen_US
dc.titleสถานการณ์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค จากการประกันสุขภาพเอกชน และปัญหาการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถen_US
dc.title.alternativeProblem Situation and Corrective Measures for Consumer Violations from Private Health Insuranceen_US
dc.identifier.callnoW100 ค686ม 2542en_US
dc.identifier.contactno41ค026en_US
dc.subject.keywordพระราชบัญญติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถen_US
.custom.citationมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค and Foundation for Consumers. "สถานการณ์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค จากการประกันสุขภาพเอกชน และปัญหาการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ." 2542. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1955">http://hdl.handle.net/11228/1955</a>.
.custom.total_download101
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year4

Fulltext
Icon
Name: hs0636.PDF
Size: 3.918Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record