Show simple item record

An Outbreak of Viral Hepatitis A in Wiangpapao District, Chiang Rai Province, 2005

dc.contributor.authorสมบูรณ์ พันธ์วงค์en_US
dc.contributor.authorSomboon Phanwongen_US
dc.contributor.authorสิทธิศักดิ์ คำศรีสุขen_US
dc.contributor.authorSithisak Kamsrisuken_US
dc.contributor.authorบงการ ชัยชาญen_US
dc.contributor.authorBonggan Chaichanen_US
dc.contributor.authorวัชรพงษ์ คำหล้าen_US
dc.contributor.authorWacharapong Kamlaen_US
dc.contributor.authorราตรี ชัยวรรณะen_US
dc.contributor.authorRatree Chaiwannaen_US
dc.contributor.authorนพภาพงษ์ พงษ์สุภาพen_US
dc.contributor.authorNopphapong Pongsuparpen_US
dc.contributor.authorชาญชัย ผิวสอาดen_US
dc.contributor.authorChanchai Pewsaarden_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2008-09-29T08:58:09Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:23:22Z
dc.date.available2008-09-29T08:58:09Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:23:22Z
dc.date.issued2551en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,1 (ม.ค.-มี.ค. 2551) : 76-81en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/202en_US
dc.description.abstractในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2548 เกิดการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัส เอ ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผู้รายงานจึงดำเนินการศึกษาเพื่อหาสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคและแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยและแบบรายงานการสอบสวนโรค, ลงสำรวจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และเก็บอาหารหรือน้ำที่สงสัยเป็นแหล่งแพร่เชื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ.ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และนำเสนอเป็นความถี่ร้อยละ และอัตราป่วย การศึกษาพบผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 1,308 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 1.8 ของประชากรทั้งหมด ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รายแรกเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน เสียชีวิตจากภาวะเลือดมีน้ำตาลมากเกิน อีกรายหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคไข้รากสาดใหญ่สครับร่วมด้วย พบผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุ อัตราป่วยสูงสุดพบในกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี (ร้อยละ 7.5 ของประชากร) อัตราส่วนผู้ป่วยชายต่อหญิง 1.6:1 พบผู้ป่วยในทุกตำบลของอำเภอเวียงป่าเป้า ผู้ป่วย 2 รายแรกพบในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2548 และพบผู้ป่วยจำนวนมากในเดือนพฤษภาคม 2548 การตรวจเลือดวิธี ELISA หา IgM anti-hepatitis A virus ในผู้ป่วย 438 ราย ได้ผลบวก 361 ราย (ร้อยละ 82.4) การระบาดครั้งนี้น่าจะเกิดจากการกินน้ำแข็งที่ปนเปื้อนเชื้อ เนื่องจากพบผู้ป่วยส่วนใหญ่กินน้ำแข็งมากในช่วง 10-50 วันก่อนป่วย และตรวจพบการปนปื้อนของอุจจาระและเชื้อไวรัสตับอักเสบในตัวอย่างน้ำแข็งที่สงสัยเป็นแหล่งแพร่โรคที่ผลิตจากโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงป่าเป้า การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและควบคุมโรค เพื่อวางแผนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค โดยประสานองค์กรปกครองท้องถิ่น, สถานศึกษา, องก์กรชุมชน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหาร/น้ำแข็ง/น้ำดื่ม ในการร่วมมือป้องกันและควบคุมโรค, การปรับปรุงสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม, การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน, การจัดมหกรรมรณรงค์ "วันชาวเวียงป่าเป้ารวมใจขจัดภัยโรคตับอักเสบไวรัสเอ" และการเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน หลังจากการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง และการระบาดของโรคได้สิ้นสุดลงในต้นเดือนสิงหาคม 2548 สรุปว่าการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคและวิธีป้องกันโรค, การปรับปรุงสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมร้านอาหารสะอาดปลอดภัย และการเฝ้าระวังคุณภาพของอาหาร/ผู้ประกอบอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ, โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จะช่วยลดโอกาสเกิดการระบาดของโรคที่ติดต่อทางอาหารและน้ำลงได้th_TH
dc.format.extent221651 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.titleการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัสเอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2548en_US
dc.title.alternativeAn Outbreak of Viral Hepatitis A in Wiangpapao District, Chiang Rai Province, 2005en_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeDuring the period February - August 2005, an outbreak of viral hepatitis A occurred in Wiangpapao district, Chiang Rai Province. An investigation was promptly carried out in order to determine the source of disease transmission and provide preventive and control measures. The medical records and investigation forms of the persons diagnosed with viral hepatitis A during the outbreak were reviewed. An environmental survey was conducted in those areas. Proportions and attack rates were used to present the results of the analysis. A total of 1,308 cases of hepatitis with two deaths were detected during the outbreak. One case with diabetes mellitus died from hyperglycemia and the other died of scrub typhus. Children aged 5-14 years had the highest attack rate (7.5 %). The male-to-female ratio was about 1.6:1. The cases were reported from all subdistricts in Wiangpao district. Only two cases were reported in February 2005 and a number of cases were found in April and May 2005. Of the 438 cases examined for IgM anti-hepatitis A virus, 361 (82.4%) were positive. Contaminated ice might have been the source of transmission since a lot of cases reported that they had consumed ice produced by one factory in the district. Samples of ice from that factory were found it to be harbouring the causative organisms. Preventive and control measures included the establishment of a war room for planning and supporting the activities, making improvements in food hygiene and environmental sanitation through good cooperation with local community leaders/ schools/ owners of food, drinking water, and ice-production factories, fostering health education and a campaign for disease prevention and control, and carrying out surveillance for cases of infection in the areas concerned. The outbreak was curtailed after intensive preventive and control measures had been introduced. Continuous surveillance of food handlers and water, the conduct of health education campaigns advocating food safety among the public, and improvements in sanitation are essential activities for preventing or at least reducing the number of future outbreaks of food- and water-borne diseases.en_US
dc.subject.keywordตับอักเสบไวรัสเอen_US
dc.subject.keywordการระบาดen_US
dc.subject.keywordการป้องกันและควบคุมโรคen_US
dc.subject.keywordViral Hepatitis Aen_US
dc.subject.keywordPrevention and Controlen_US
.custom.citationสมบูรณ์ พันธ์วงค์, Somboon Phanwong, สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข, Sithisak Kamsrisuk, บงการ ชัยชาญ, Bonggan Chaichan, วัชรพงษ์ คำหล้า, Wacharapong Kamla, ราตรี ชัยวรรณะ, Ratree Chaiwanna, นพภาพงษ์ พงษ์สุภาพ, Nopphapong Pongsuparp, ชาญชัย ผิวสอาด and Chanchai Pewsaard. "การระบาดของโรคตับอักเสบไวรัสเอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2548." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/202">http://hdl.handle.net/11228/202</a>.
.custom.total_download1284
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month26
.custom.downloaded_this_year247
.custom.downloaded_fiscal_year381

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v2n1 ...
Size: 222.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1296]
    บทความวิชาการ

Show simple item record