Show simple item record

Strategy of health system research management in the east

dc.contributor.authorสุนันทา โอศิริth_TH
dc.contributor.authorSunanta Osirien_US
dc.contributor.authorรตีวรรณ อ่อนรัศมีth_TH
dc.contributor.authorปวีณา มีประดิษฐth_TH
dc.contributor.authorอรพิน ทองดีth_TH
dc.contributor.authorปิยะชนก บุปผาชาติth_TH
dc.contributor.authorพัชนี สุวรรณศรีth_TH
dc.contributor.authorศักดิ์สิทธิ์ กลุวงษ์th_TH
dc.contributor.authorรจฤดี โชติกาวินทร์th_TH
dc.contributor.authorRateewan Onratsameeen_US
dc.contributor.authorPhaweena Meephraditen_US
dc.contributor.authorOrapin Thongdeeen_US
dc.contributor.authorPiyachanok Buphachaten_US
dc.contributor.authorPacharee Suwansrien_US
dc.contributor.authorSaksit Kulawongen_US
dc.contributor.authorRajarudee Chotikawinen_US
dc.contributor.authorมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.contributor.authorBurapha University. Faculty of Public Healthen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:24:05Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:51:42Z
dc.date.available2008-12-04T05:24:05Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:51:42Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1216en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2035en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกen_US
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การยกระดับเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนของภาคตะวันออก การจัดการงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการทางวิชาการในการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเด็นพื้นที่ให้ครอบคลุมบริบทของงานวิจัยและกระบวนการนโยบาย ทบทวนพรมแดนความรู้ที่เกี่ยวข้อง คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพื่อนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2548-2550 โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การประชุมกลุ่ม (Focus group) และการทบทวนงานวิจัย (Systematic review) ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน (กรกฎาคม 2547 – มกราคม 2548) จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาระดับภาคตะวันออก ระดับจังหวัด 9 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่จัดเป็นกลุ่มจังหวัด (cluster) ได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และกลุ่มภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งสามารถจัดเป็น 5 ประเด็นหลักๆ คือ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านเกษตรกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการค้าส่งออก และการค้าชายแดน โดยสามารถสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 2. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาการค้าส่งออกและการค้าชายแดน 5. การปฏิรูประบบสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก ปีแรกได้กำหนดให้มีการจัดทำผังพิสัยการวิจัยตามประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ 1) ระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 2) ระบบสุขภาพกับการเกษตรภาคตะวันออก 3) สุขภาวะ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาด้านสุขภาพภาคตะวันออก และ 4) การกระจายอำนาจด้านสุขภาพในพื้นที่ การพัฒนาและขยายเครือข่าย การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของพหุภาคี เครือข่าย และพัฒนาศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและคล่องตัว และในปีต่อมามีการพัฒนาสู่การวิจัยที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานวิจัยในพื้นที่ในลักษณะที่ใช้การวิจัยเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของท้องถิ่นภาคตะวันออกต่อไป.th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectHealth Systemsen_US
dc.subjectHealth Sevices Researchen_US
dc.subjectระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆen_US
dc.subjectบริการสุขภาพ, วิจัยen_US
dc.subjectวิจัย -- บริหารen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.subjectระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)th_TH
dc.titleยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeStrategy of health system research management in the easten_US
dc.identifier.callnoW84.3 ส816ย 2548en_US
dc.identifier.contactno47ข064en_US
dc.subject.keywordResearch managementen_US
dc.subject.keywordHealth systemen_US
dc.subject.keywordการจัดการงานวิจัยen_US
dc.subject.keywordระบบสุขภาพen_US
.custom.citationสุนันทา โอศิริ, Sunanta Osiri, รตีวรรณ อ่อนรัศมี, ปวีณา มีประดิษฐ, อรพิน ทองดี, ปิยะชนก บุปผาชาติ, พัชนี สุวรรณศรี, ศักดิ์สิทธิ์ กลุวงษ์, รจฤดี โชติกาวินทร์, Rateewan Onratsamee, Phaweena Meephradit, Orapin Thongdee, Piyachanok Buphachat, Pacharee Suwansri, Saksit Kulawong, Rajarudee Chotikawin, มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ and Burapha University. Faculty of Public Health. "ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2035">http://hdl.handle.net/11228/2035</a>.
.custom.total_download79
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year6
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1216.pdf
Size: 610.6Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record