Show simple item record

The structure and dynamics of the community and society empowerment in preserving, developing, and protecting the Thai traditional medicine

dc.contributor.authorอุษา กลิ่นหอมth_TH
dc.contributor.authorUsa Khlinhomen_US
dc.contributor.authorยงยุทธ ตรีนุชกรth_TH
dc.contributor.authorYongyut Treenuchakornen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:24:36Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:43:11Z
dc.date.available2008-12-04T05:24:36Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:43:11Z
dc.date.issued2548en_US
dc.identifier.otherhs1227en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2101en_US
dc.descriptionชื่อหน้าปก : รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถิไท (Empowerment)th_TH
dc.description.abstractผลจากการทบทวนเอกสารและจากการศึกษากรณีต่างๆ พบว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์นอกกระแสหลักที่ผ่านมาและต่อยอดสู่อนาคต มีปัจจัยร่วมที่สำคัญที่จักส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้ 1.รัฐต้องดำเนินนโยบายและกระบวนการให้สอดคล้องกัน โดยส่งเสริมให้กลไกในการประสานงาน การศึกษา การวิจัย ดำเนินการในการเปิดพื้นที่ให้การแพทย์นอกกระแสหลักแต่ละระบบพัฒนาตนเองในบริบทที่มีเขตแดนประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการผสมผสานระหว่างการแพทย์ระบบต่างๆ ในลักษณะการส่งต่อที่รู้ข้อจำกัดและข้อเด่นของแต่ละสาขา 2. การรวมตัวเป็นเครือข่ายทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สังคมยอมรับมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนในแนวคิดหลักเรื่องระบบสุขภาพที่ต้องมีระบบทฤษฎีโรคและระบบดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น การมีผู้นำที่ดี การมีผู้อำนวยการกระบวนการ (Facilitator) และกลไกเชื่อมต่อ การดำเนินกระบวนการต้องทำอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทุนต้องคำนึงถึงธรรมชาติของการแพทย์นอกกระแสหลักในแต่ละสาขา 3. การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศอื่นๆ เป็นพลังที่ช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง กำลังใจและเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 4. การสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดวิธีวิทยาใหม่ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรักษาโดยการแพทย์นอกกระแสหลักหรือการแพทย์แบบตะวันออก 5. การให้รางวัลยกย่องบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์นอกกระแสหลักของสถาบันต่างๆ เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการกระตุ้นให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญ เช่น การจัดสรรรางวัลเกียรติคุณให้กับหมอพื้นบ้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ทำให้สังคมรู้จักและเคารพยอมรับคุณค่าของระบบการแพทย์พื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชนมากขึ้นและน่าจักมีความหมายมากกว่าการให้ใบประกอบโรคศิลปะ 6. การแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยระบบการแพทย์นอกกระแสหลักในชนชั้นกลางและกลุ่มชนชั้นสูง ก่อให้เกิดศรัทธาอย่างลึกซึ้ง สามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายได้อย่างเหนียวแน่น 7. การบูรณาการประเด็นต่างๆ ที่ยังติดขัดอยู่ในการแพทย์นอกกระแสหลักในแต่ละสาขาต้องสร้างกลไกเฉพาะ เชิญบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปมปัญหานั้นๆ มาร่วมกันระดมสมองและกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ร่วมกันทำงาน 8. การแพทย์นอกกระแสหลักต้องพัฒนาให้เกิดความชัดเจนหรือผสมผสานให้เกิดความชัดเจนทั้งระบบโรคและระบบดูแลสุขภาพ โดยมีเป้าหมายที่ชัดจนในการตอบสนองกลุ่มคนระดับใดและมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย อีกทั้งเวทีในการแสดงผลงานที่ทัดเทียมกัน 9. กลไกองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นอกกระแสหลักแต่ละสาขา มีการประเมินผลทบทวนตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมสุขภาพ ให้เกิดการเรียนรู้และสร้างยุทธศาสตร์กระบวนการร่วมกันทุกปีth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectAlternative Medicine--Thailanden_US
dc.subjectMedicine, Traditional--Thailanden_US
dc.subjectMedicine, Herbalen_US
dc.subjectการแพทย์ทางเลือกen_US
dc.subjectการแพทย์แผนโบราณen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถิไท (Empowerment)th_TH
dc.title.alternativeThe structure and dynamics of the community and society empowerment in preserving, developing, and protecting the Thai traditional medicineen_US
dc.identifier.callnoWB925 อ864ร 2548en_US
dc.identifier.contactno48ข033en_US
.custom.citationอุษา กลิ่นหอม, Usa Khlinhom, ยงยุทธ ตรีนุชกร and Yongyut Treenuchakorn. "ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสังคม ในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถิไท (Empowerment)." 2548. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2101">http://hdl.handle.net/11228/2101</a>.
.custom.total_download55
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1227.pdf
Size: 489.6Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record