Show simple item record

Implications of the Universal Coverage Scheme on Health Service Delivery System in Thailand

dc.contributor.authorสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์th_TH
dc.contributor.authorสินชัย ต่อวัฒนกิจกุลth_TH
dc.contributor.authorSamrit Srithamrongsawaten_US
dc.contributor.authorSinchai Torwatanakitkulen_US
dc.coverage.spatialไทยth_TH
dc.date.accessioned2008-09-29T09:02:38Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:59:56Z
dc.date.available2008-09-29T09:02:38Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:59:56Z
dc.date.issued2550en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,1 (เม.ย.-มิ.ย. 2550) : 47-62en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/215en_US
dc.description.abstractนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลได้ผนวกการปฏิรูประบบบริการสุขภาพสำคัญสองประการคือการ บริหารจัดการการคลังระบบบริการสาธารณสุขและการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานพยาบาลและระบบบริการสาธารณสุขโดยรวม การศึกษานี้มุ่งศึกษาผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อระบบบริการสาธารณสุขไทยในประเด็นผลกระทบต่อสถานะการเงินของสถานพยาบาลและการจัดบริการ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลักประกอบด้วย เอกสารโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลรายงานของสถานพยาบาล การสำรวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน และการสำรวจความคิดเห็นของผู้ให้และผู้รับบริการระหว่างปี 2547 ถึง 2549 นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขค่อนข้างมากทั้งในด้านการงินและระบบบริการ การได้รับงบประมาณจำกัดของโครงการและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินของกระทรวงสาธารณสุขที่เปลี่ยนจากการจัดสรรตามปัจจัยด้านอุปทานเป็นการจัดสรรตามปัจจัยด้านอุปสงค์มีผลทำให้จังหวัดและโรงพยาบาลที่มีบุคลากรมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรได้รับงบประมาณลดลง และมีผลกระทบต่อสภาพคล่องด้านการเงินของสถานพยาบาลภายใต้งบประมาณที่ไม่เพียงพอ หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เปลี่ยนไปเป็นการโยกปัญหาจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง การให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนทำให้อุปสงค์ต่อบริการเพิ่มขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการให้สถานพยาบาลปฐมภูมิเป็นด่านหน้าในการให้บริการก็โยกการใช้บริการไปยังโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยเพิ่มขึ้น การมีงบประมาณและบุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้นไปให้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยทำให้คุณภาพบริการดีขึ้น อย่างไรก็ดีการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและการ ชะลอด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาอาจส่งผลด้านลบต่อคุณภาพบริการของสถานพยาบาลในระยะยาวth_TH
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.titleผลการดำเนินนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อระบบบริการสาธารณสุขไทยth_TH
dc.title.alternativeImplications of the Universal Coverage Scheme on Health Service Delivery System in Thailanden_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativeThe Universal Coverage policy has incorporated two major reform elements, financial management reform and strengthening primary care which inevitably affects health service delivery system in Thailand. This paper was aimed to review implications of the Universal Coverage policy on service delivery system in terms of financial implications and service provision. Review of secondary data was the method adopted to explore the implications and the study was conducted during 2004 - 2006. The result revealed that the Universal Coverage scheme had a great impact on the service delivery system. Inadequate funding in addition to change of allocation criteria from supply-based allocation to demand-based allocation, per capita, had great financial implications on hospitals. Big hospitals, for example, regional and general hospital, and hospitals with relatively high concentration of health personnel incurred financial deficit in the first year when salaries were included in the capitation. However, the problem had been shifted from regional and general hospitals to community hospitals and those hospitals in the Northeast when salaries were removed from the capitation in the following years. Change of criteria of allocation out of inadequate funding was inevitably shifted the problem from one to another. Providing universal coverage of health insurance apparently increased demand for care and burden of work. Strengthening primary care policy drove more service utilization toward community hospitals and health centers. Mobilizing doctors or professional nurses to provide care in primary care units and health centers improved overall quality of care. However, inadequate funding and stagnation of investment budgets may have negative consequences on quality of care in the long run.en_US
dc.description.abstractalternativeThe Universal Coverage policy has incorporated two major reform elements, financial management reform and strengthening primary care which inevitably affects health service delivery system in Thailand. This paper was aimed to review implications of the Universal Coverage policy on service delivery system in terms of financial implications and service provision. Review of secondary data was the method adopted to explore the implications and the study was conducted during 2004 - 2006. The result revealed that the Universal Coverage scheme had a great impact on the service delivery system. Inadequate funding in addition to change of allocation criteria from supply-based allocation to demand-based allocation, per capita, had great financial implications on hospitals. Big hospitals, for example, regional and general hospital, and hospitals with relatively high concentration of health personnel incurred financial deficit in the first year when salaries were included in the capitation. However, the problem had been shifted from regional and general hospitals to community hospitals and those hospitals in the Northeast when salaries were removed from the capitation in the following years. Change of criteria of allocation out of inadequate funding was inevitably shifted the problem from one to another. Providing universal coverage of health insurance apparently increased demand for care and burden of work. Strengthening primary care policy drove more service utilization toward community hospitals and health centers. Mobilizing doctors or professional nurses to provide care in primary care units and health centers improved overall quality of care. However, inadequate funding and stagnation of investment budgets may have negative consequences on quality of care in the long run.en_EN
dc.subject.keywordนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าth_TH
dc.subject.keyword30 บาท รักษาทุกโรคth_TH
dc.subject.keywordสถานพยาบาลth_TH
dc.subject.keywordUniversal Health Coverageen_US
dc.subject.keywordImplicationsen_US
dc.subject.keywordService Delivery Systemen_US
.custom.citationสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล, Samrit Srithamrongsawat and Sinchai Torwatanakitkul. "ผลการดำเนินนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อระบบบริการสาธารณสุขไทย." 2550. <a href="http://hdl.handle.net/11228/215">http://hdl.handle.net/11228/215</a>.
.custom.total_download964
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year38
.custom.downloaded_fiscal_year55

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v1n1 ...
Size: 291.6Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1248]
    บทความวิชาการ

Show simple item record