Show simple item record

โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย

dc.contributor.authorยุวดี วงษ์กระจ่างen_US
dc.contributor.authorกมล ไชยสิทธิ์en_US
dc.contributor.authorพรพิศ ศิลขวุธท์en_US
dc.contributor.authorยุวดี คาดการณ์ไกลen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-01-19T04:22:31Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:50:40Z
dc.date.available2009-01-19T04:22:31Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:50:40Z
dc.date.issued2552-06en_US
dc.identifier.otherhs1429-1en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2238en_US
dc.description.abstractในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว้างไกลขึ้นมาก ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้นแต่ก็ทำให้เกิดการใช้สารเคมี และมีการทำลายสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยามากขึ้น ส่งผลให้กระทบต่อการบริโภคและอาหารของประชาชนตามมา ภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังอาหารให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นรายงานนี้จึงเป็นการรวบรวมรายงานการวิจัยด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารตั้งแต่ พศ.2543-2549 สรุปเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยแบ่งอันตรายที่มีจากการปนเปื้อนอาหารเป็นประเภทใหญ่ ๆ 3 ชนิด อันตรายทางกายภาพได้แก่ กระบวนการผลิตมีการควบคุมไม่ดีมีการปนเปื้อนของวัสดุในการผลิต ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งพบรายงานการตรวจเจออันตรายทางกายภาพน้อย ที่ตรวจพบได้แก่ แมลง มด ขนแมลง เป็นต้น ซึ่งไม่เกินเกณฑ์กำหนดของ US.FDA อันตรายทางเคมี ได้แก่ การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอาหาร พบว่า ผักสดธรรมดาและผักสดปลอดสารเคมี พบสารเคมีที่เป็นสารจำกัดแมลง ไม่แตกต่างกัน โดยสารเคมีที่พบมากได้แก่ cypermethrin, endosulfan, methamidophos และ methomyl โดยถั่วฝักยาวพบสารตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือผักคะน้า ผักกวางตุ้ง สำหรับผลไม้พบว่าส้มเขียวหวานตรวจพบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างมากที่สุด และจากการวิเคราะห์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทพบว่า มีการตรวจพบสารกำจัดแมลงและสารอื่นๆ ในเครื่องดื่มชาเขียว น้ำแครอท พบปริมาณการปนเปื้อนของสาร endosulfan ในน้ำประปาและน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในปริมาณที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภค ส่วนปริมาณโลหะทั้ง 4 ชนิด ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู ส่วนใหญ่พบในหอยและกุ้ง โดยค่าที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหารต่อวันในปริมาณที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยในต่อการบริโภคเช่นกัน นอกจากนี้พบปัญหาสารตกค้าง ออกซีเตตราชัยคลิน เตตราชัยคลิน และคลอเตตราชัยคลินในกุ้ง และตรวจพบสารฮีสตามีนในปลาทูน่า สารเบตาอะโกนิสต์ในเนื้อหมู รวมทั้ง สาร 3-MCPD ในซอสปรุงรส อันตรายทางชีวภาพได้แก่ พวกเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ โดยพบการปนเปื้อนของ Listeria spp. ในตัวอย่างไก่สดมากกว่าผลิตภัณฑ์จากไก่ พบการปนเปื้อนของ Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonellae ในเนื้อสุกรen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent540834 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพen_US
dc.subjectการคุ้มครองผู้บริโภคen_US
dc.subjectอาหาร, การปนเปื้อนen_US
dc.subjectอาหาร--มาตรการความปลอดภัยen_US
dc.subjectHealth Service Systemsen_US
dc.subjectการบริการสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทยen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoQU145.JT3 ย442ค ส่วนที่ 1 2552en_US
dc.identifier.contactno51-039-1en_US
dc.subject.keywordความปลอดภัยด้านอาหารen_US
dc.subject.keywordธรรมนูญen_US
dc.subject.keywordระบบสุขภาพen_US
dc.subject.keywordปัจจัยคุกคามสุขภาพen_US
.custom.citationยุวดี วงษ์กระจ่าง, กมล ไชยสิทธิ์, พรพิศ ศิลขวุธท์ and ยุวดี คาดการณ์ไกล. "โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2238">http://hdl.handle.net/11228/2238</a>.
.custom.total_download202
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year6
.custom.downloaded_fiscal_year8

Fulltext
Icon
Name: hs1429-1.pdf
Size: 615.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record