Show simple item record

Drug cost sharing in the universal health insurance : lesson learned from 10 countries

dc.contributor.authorเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์en_US
dc.contributor.authorภูรี อนันตโชติen_US
dc.contributor.authorศิริตรี สุทธจิตต์en_US
dc.contributor.authorอุบลพรรณ ธีระศิลป์en_US
dc.contributor.authorพลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์en_US
dc.coverage.spatialสิงคโปร์en_US
dc.coverage.spatialญี่ปุ่นen_US
dc.coverage.spatialเกาหลีใต้en_US
dc.coverage.spatialไต้หวันen_US
dc.coverage.spatialออสเตรเลียen_US
dc.coverage.spatialสหรัฐอเมริกาen_US
dc.coverage.spatialสหราชอาณาจักรen_US
dc.coverage.spatialเยอรมนีen_US
dc.coverage.spatialฟินแลนด์en_US
dc.date.accessioned2009-01-23T03:46:45Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:50:01Z
dc.date.available2009-01-23T03:46:45Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:50:01Z
dc.date.issued2550en_US
dc.identifier.otherhs1432en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2242en_US
dc.description.abstractระบบประกันสุขภาพไทย ควรมีการเก็บส่วนร่วมจ่ายหรือไม่และอย่างไร เป็นคำถามนโยบายที่สำคัญคำถามหนึ่งในการจัดระบบประกันสุขภาพ ส่วนร่วมจ่ายยาเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการอภิปรายกัน การเก็บส่วนร่วมจ่ายในบริการสุขภาพเป็นนโยบายที่มีใช้กันมาเป็นระยะเวลานานในหลายประเทศ สำนักงานวิจัยระบบประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ได้มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) ทำการทบทวนประสบการณ์มาตรการเกี่ยวกับส่วนร่วมจ่ายค่ายาและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาของประเทศต่างๆ จำนวน 10 ประเทศ ทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และเสนอข้อพิจารณาสำหรับการพัฒนาระบบส่วนร่วมจ่ายในประเทศไทย ประเทศ 10 ประเทศที่ทำการศึกษาในรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฟินแลนด์ ระบบประกันสุขภาพของทุกประเทศที่ทำการศึกษามีการใช้ระบบส่วนร่วมจ่ายค่ายา เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยที่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของทุกประเทศ ใช้วิธีการจ่ายค่ายาแบบตามรายการ ส่วนร่วมจ่ายที่ใช้มีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เก็บเป็นร้อยละของค่ายา (coinsurance) มีการเก็บเป็นจำนวนคงที่ (flat rate) และการเก็บส่วนแรก (deductible) และมีระบบที่ใช้หลายวิธีผสมผสานกัน ลักษณะที่สำคัญยิ่งของการกำหนดส่วนร่วมจ่าย คือ การเก็บส่วนร่วมจ่ายในอัตราที่ไม่เท่ากันสำหรับกรณีต่างๆ โดยมีการแยกแยะตามเกณฑ์ เช่น ประเภทของยา ยาต้นแบบหรือยา generic มูลค่ายา ชนิดของบริการหรือความเจ็บป่วย รายได้ของผู้ป่วย อายุ พื้นที่ที่ตั้งของสถานพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลของนโยบายเฉพาะ ระบบประกันสุขภาพส่วนใหญ่มีกลไกการปกป้องมิให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาการเข้าถึงยาเนื่องจากต้องร่วมจ่าย (safety net) ซึ่งมีวิธีการต่างๆ เช่น การกำหนดเพดานร่วมจ่าย ซึ่งอาจแตกต่างกันในกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่ม หรือยกเว้นกลุ่มประชากรบางกลุ่ม ผู้ป่วยบางโรคไม่ต้องร่วมจ่าย การกำหนดว่าระบบประกันสุขภาพจะครอบคลุมยาชนิดใด โดยการจัดทำบัญชียาแบบ positive list หรือไม่ครอบคลุมยาชนิดใด โดยการจัดทำบัญชียาแบบ negative list การตั้งราคายาที่เบิกจ่าย รวมถึงกลไกในการพิจารณาบัญชีรายการยาและบัญชีราคายา เป็นองค์ประกอบสนับสนุนที่สำคัญในระบบส่วนร่วมจ่ายth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.publisherศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยาen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบประกันสุขภาพen_US
dc.subjectระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health Systems Financing)th_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการศึกษาส่วนร่วมจ่ายค่ายาในระบบประกันสุขภาพของ 10 ประเทศen_US
dc.title.alternativeDrug cost sharing in the universal health insurance : lesson learned from 10 countriesen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoQV736 ส938ก [2550]en_US
dc.identifier.contactno50-010en_US
dc.subject.keywordการมีส่วนร่วมen_US
dc.subject.keywordค่ายาen_US
dc.subject.keywordสิงคโปร์en_US
dc.subject.keywordญี่ปุ่นen_US
dc.subject.keywordเกาหลีใต้en_US
dc.subject.keywordไต้หวันen_US
dc.subject.keywordออสเตรเลียen_US
dc.subject.keywordสหรัฐอเมริกาen_US
dc.subject.keywordแคนาดาen_US
dc.subject.keywordสหราชอาณาจักรen_US
dc.subject.keywordเยอรมนีen_US
dc.subject.keywordฟินแลนด์en_US
.custom.citationเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์, ภูรี อนันตโชติ, ศิริตรี สุทธจิตต์, อุบลพรรณ ธีระศิลป์ and พลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์. "การศึกษาส่วนร่วมจ่ายค่ายาในระบบประกันสุขภาพของ 10 ประเทศ." 2550. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2242">http://hdl.handle.net/11228/2242</a>.
.custom.total_download477
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month3
.custom.downloaded_this_year7
.custom.downloaded_fiscal_year18

Fulltext
Icon
Name: hs1432.pdf
Size: 1.801Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record