Show simple item record

Real Time Delphi study of universal health insurance

dc.contributor.authorนเรศ ดํารงชัยen_US
dc.contributor.authorปวรภัส โพธิสุขen_US
dc.contributor.authorจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์en_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-05-06T10:15:10Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:51:54Z
dc.date.available2009-05-06T10:15:10Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:51:54Z
dc.date.issued2551-10en_US
dc.identifier.otherhs1475en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2415en_US
dc.description.abstractในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพ มีวิวัฒนาการมาโดยลําดับ ซึ่งพบว่ามีทั้งความสําเร็จ ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่กล่าวถึงในวงกว้างทั้งในแวดวงวิชาการและแวดวงประชาคม หลายประเด็นมีรายละเอียดในระดับการปฏิบัติที่ชัดเจน ขณะที่อีกหลายๆ ประเด็นต้องการนําไปขยายผลหรือจัดทํารายละเอียดต่อก่อนนําไปปฏิบัติ เนื่องจากการสร้างหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกํากับของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานวิจัยที่มุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสําหรับประเทศ จึงให้ความสําคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับ “เป้าประสงค์แนวคิด และนโยบายหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย” โดยมีคําถามหลักที่สําคัญคือ ทิศทางของเป้าประสงค์แนวคิดและนโยบายที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสังคมไทย ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของไทย และอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกควรเป็นอย่างไรนโยบายที่สะท้อนการนําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ของภาพอนาคตการจัดหลักประกันสุขภาพ และเป้าประสงค์ของระบบสุขภาพควรจะเป็นอย่างไร แนวทางการสํารวจหาเป้าประสงค์ (Goals) ของระบบหลักประกันสุขภาพจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการการศึกษาภาพอนาคตของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในครั้งนี้โดยศึกษาบนพื้นฐานของเป้าประสงค์ (Goals) ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจัยผลักดันระบบที่สําคัญ (Key system drivers) และปัจจัยความไม่แน่นอน (Uncertainties) อันจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนที่นําทาง (Roadmap) สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามภาพอนาคตที่เป็นไปได้ตามเป้าประสงค์ในระยะ 5-10 ปี เป็นกลไกเฝ้าระวังและกําหนดเหตุการณ์เพื่อเป็นจุดตัดสินใจระหว่างการดําเนินการตามเส้นทาง (Decision check point) ป้องกันภาพอนาคตที่ไม่พึงประสงค์และสนับสนุนให้เกิดภาพที่พึงประสงค์โดยวิธีการศึกษาแบบ Foresight study ผ่านกระบวนการเดลฟาย (Real Time Delphi) และการสร้างภาพอนาคต (Scenario building)การสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมกับการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการ Real Time Delphi จึงเป็นการศึกษาเพื่อหาเป้าประสงค์ (Goal) ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยในเบื้องต้น รวมทั้งประเมินอิทธิพลของปัจจัยผลักดันระบบที่สําคัญ (Key system drivers ; KSD) และปัจจัยความไม่แน่นอน (Uncertainties : UF) ที่จะมีต่อเป้าประสงค์ของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งผลที่ได้จากการสํารวจด้วยกระบวนการ Real Time Delphi นี้จะนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําภาพอนาคตต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), กระทรวงสาธารณสุข. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์en_US
dc.format.extent10870803 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)en_US
dc.relation.ispartofseriesโครงการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทยen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบประกันสุขภาพen_US
dc.subjectHealth Insurance Systemsen_US
dc.subjectประกันสุขภาพen_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleการสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphien_US
dc.title.alternativeReal Time Delphi study of universal health insuranceen_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.identifier.callnoW100 น266ส 2551en_US
dc.identifier.contactno50ค009-5en_US
dc.subject.keywordการสำรวจความคิดเห็นen_US
dc.subject.keywordReal Time Delphien_US
.custom.citationนเรศ ดํารงชัย, ปวรภัส โพธิสุข and จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์. "การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2415">http://hdl.handle.net/11228/2415</a>.
.custom.total_download39
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year4

Fulltext
Icon
Name: hs1475.pdf
Size: 9.827Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record