Show simple item record

Experience with Public Health Decentralization: The Health Center Transfer Model

dc.contributor.authorจรวยพร ศรีศศลักษณ์en_US
dc.contributor.authorJaruayporn Srisasaluxen_US
dc.contributor.authorจเร วิชาไทยen_US
dc.contributor.authorCharay Vichathaien_US
dc.contributor.authorรำไพ แก้ววิเชียรen_US
dc.contributor.authorRampai Kaewvichianen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-08-04T09:33:14Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:03:26Z
dc.date.available2009-08-04T09:33:14Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:03:26Z
dc.date.issued2552en_US
dc.identifier.citationวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 3,1(ม.ค.-มี.ค.2552) : 16-34en_US
dc.identifier.issn0858-9437en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2589en_US
dc.description.abstractการกระจายอำนาจการให้บริการสาธารณสุข เป็นนโยบายและวาระสำคัญของชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยหลักการ คือ งานบริหารราชการส่วนกลาง โดย กระทรวงสาธารณสุขต้องกระจายอำนาจงานบริการด้านสาธารณสุขและทรัพยากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้งสำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (สพกส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานระดับนโยบาย และเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน พ.ศ. 2550 มีการนำร่องการถ่ายโอนสถานีอนามัย จำนวน 22 แห่ง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งในพื้นที่ 16 จังหวัด การรับรู้ถึงสถานการณ์และเงื่อนไขการงานตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการถ่ายโอนครั้งนี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการกระจายอำนาจด้านสุขภาพสู่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาระบบสุขภาพ ที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน กระบวนการถ่ายโอนนี้พบว่า การสื่อสารมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย ประโยชน์ กระบวนการที่จะดำเนินการ ข้อพึงระวัง และแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการถ่ายโอน ปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการถ่ายโอนให้ลุล่วงไปได้มี 2 ด้าน คือ 1. แรงจูงใจ เช่น มีงบประมาณในการทำงานมากขึ้น มีอัตราตำแหน่งมากขึ้น หรือมีความก้าวหน้าสูงขึ้น หรือมีสายบังคับบัญชาที่สั้นลง ทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 2. คุณสมบัติเดิมที่มีอยู่หรือความพร้อมที่บังเกิดขึ้นในระหว่างเตรียมการ เช่น มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอยู่แล้ว ผู้นำมีภาวะผู้นำสูง มีการประชาสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยม มีการระดมการมีส่วนร่วมอย่างได้ผล ประสบการณ์การกระจายอำนาจในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยนำร่องนี้ มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอว่า การทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวข้างต้นต้องเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต่นโยบายส่วนกลางจนถึงระดับท้องถิ่น การถ่ายโอนไม่ควรดำเนินการแบบเร่งรัดเกินไป ควรสื่อสารกันตลอดเวลาและร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด ควรคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างอัตรากำลังกับภารกิจใหม่ให้มาก และควรมีศูนย์บริหารจัดการถ่ายโอนระดับจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน รวมทั้งต้องมีระบบสนับสนุนการดำเนินงานในทุกระดับและทุกระยะตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการถ่ายโอน ตลอดจนมีระบบติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพราะผลลัพธ์ไม่ได้อยู่ที่ให้เกิดการถ่ายโอนเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้เพื่อให้เกิดบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพ ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานในระยะต่อไป หรือข้อมูลจากการเรียนรู้อาจก่อให้เกิดแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบการถ่ายโอนก็เป็นได้th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent228357 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการกระจายอำนาจen_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุข--ไทยen_US
dc.subjectHealth Administration--Thailanden_US
dc.subjectระบบบริการสุขภาพen_US
dc.titleประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัยen_US
dc.title.alternativeExperience with Public Health Decentralization: The Health Center Transfer Modelen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.abstractalternativePublic health decentralization has been an item on the national agenda in compliance with the 1997 Constitution of Thailand. In principle, the central administration of the Ministry of Public Health was responsible for decentralizing its part of public health programs and resources to local administrative organizations according to the Decentralization Plan for Local Administration. The Ministry of Public Health established the Office for Supporting Public Health Decentralization so that it could act as a policy coordinator and a preparation facilitator for transferring public health programs and activities to local administrative organizations. In 2007, the Ministry of Public Health initiated a pilot project to transfer 22 health centers to 19 local administrative organizations in 16 provinces. The individual experiences of this project indicate that community participation was necessary. Other important factors on part of local administrative organizations were their supplementary budgets for public health activities and investment, shortened command-control line, clearer pathway of health personnel positions and leadership of community development. Good relationship between health centers and local administrative organizations were undeniably helpful for the transferring processes. Lessons learned from this project were if the transferring would carry out for more health centers, communication of the transfer vision, processes, advantages, precaution and possible contingencies and solutions should be thoroughly made from policy to implementation level. Human resources for transferred public health programs must be carefully planned. Administrative and Consultative Office at provincial level should be established to help solve out administrative inquiries and provide technical consultation from the starting point to monitoring and continuous evaluations. Then, the lessons learned and applications from local levels would help support the better development.en_US
dc.subject.keywordการกระจายอำนาจen_US
dc.subject.keywordสาธารณสุขen_US
dc.subject.keywordการถ่ายโอนสถานีอนามัยen_US
dc.subject.keywordDecentralizationen_US
dc.subject.keywordPublic Healthen_US
dc.subject.keywordHealth Center Transferen_US
.custom.citationจรวยพร ศรีศศลักษณ์, Jaruayporn Srisasalux, จเร วิชาไทย, Charay Vichathai, รำไพ แก้ววิเชียร and Rampai Kaewvichian. "ประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2589">http://hdl.handle.net/11228/2589</a>.
.custom.total_download849
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year9
.custom.downloaded_fiscal_year74

Fulltext
Icon
Name: hsri-journal-v3n1 ...
Size: 227.4Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1268]
    บทความวิชาการ

Show simple item record