Show simple item record

การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550

dc.contributor.authorวิพรรณ ประจวบเหมาะen_US
dc.contributor.authorวรรณภา ศรีธัญรัตน์en_US
dc.contributor.authorผ่องพรรณ อรุณแสงen_US
dc.contributor.authorประเสริฐ อัสสันตชัยen_US
dc.contributor.authorวรเวศม์ สุวรรณระดาen_US
dc.contributor.authorศศิพัฒน์ ยอดเพชรen_US
dc.contributor.authorศิริวรรณ ศิริบุญen_US
dc.contributor.authorรัชพันธุ์ เชยจิตรen_US
dc.contributor.authorคมคาย บุญเสริมสุขen_US
dc.contributor.authorบรรลุ ศิริพานิชen_US
dc.contributor.authorศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์en_US
dc.contributor.editorชื่นตา วิชชาวุธen_US
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์en_US
dc.contributor.otherคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาลen_US
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์en_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์en_US
dc.contributor.otherจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์en_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.contributor.otherไม่มีข้อมูลen_US
dc.contributor.otherสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยen_US
dc.contributor.otherสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุen_US
dc.contributor.otherสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-10-06T07:35:48Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:20:37Z
dc.date.available2009-10-06T07:35:48Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:20:37Z
dc.date.issued2009-06en_US
dc.identifier.otherhs1590en_US
dc.identifier.otherhs1694en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2734en_US
dc.descriptionhs1590 ฉบับพิมพ์ปี 2552,hs1694 ฉบับพิมพ์ปี 2553en_US
dc.description.abstractการทบทวนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2545-2550 หลังจากได้ประกาศใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมาแล้ว 5 ปีซึ่งนักวิจัย นักวิชาการจากหลายสถาบันในประเทศทั้งด้านประชากรศาสตร์ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐศาสตร์ ที่มีความรู้ความชํานาญร่วมกันทบทวนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุโดยเน้นสังเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาว่าประเทศไทยได้ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยมากน้อยเพียงใด ยังขาดองค์ความรู้ในด้านใดบ้างที่ควรทําวิจัยเพิ่มเติม และเสนอแนะเชิงนโยบายที่ภาครัฐ และภาคเอกชนยังไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการยังไม่กว้างขวางครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป อย่างไรก็ตามการทบทวนองค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกเรื่องทุกงานวิจัย แต่พยายามเลือกประเด็นที่สําคัญเพื่อได้เห็นภาพสถานการณ์และสิ่งที่คิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมการเพื่อผู้สูงอายุในอนาคต โดยจัดทําเป็น 8 บทคือ ภาพรวมประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยและบริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุไทย ภาวะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุครอบครัวและผู้สูงอายุบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้สูงอายุ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุไทย การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุ และการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550 จากองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ทบทวนไว้ในหนังสือเล่มนี้สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ด้านผู้สูงอายุในเรื่องใหญ่ๆ ประการแรก คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงอายุและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจําเป็นต้องเตรียมการให้คนไทยทุกวัยทั้งวัยทํางาน วัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุให้มีส่วนรับรู้และเตรียมความพร้อมทั้งด้านการออม การทํางานเพื่อหารายได้ด้านสุขภาพ ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ประการที่สาม กระทรวงสาธารณสุขควรเร่งพัฒนาระบบบริการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องการการดูแลระยะยาวซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีในครอบครัวและชุมชนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่วยตนเองได้นานที่สุดไม่กลายเป็นผู้ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุและโรคเรื้อรังen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent2344071 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)en_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัยen_US
dc.subjectระบบสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆen_US
dc.subjectAge Groupsen_US
dc.subjectผู้สูงอายุen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorwanap_a@kku.ac.then_US
dc.email.authorpongpan@kku.ac.then_US
dc.email.authorsasipat@yodpet.comen_US
dc.identifier.callnoWT20 ว641ก 2552en_US
dc.identifier.contactno51-022-1en_US
.custom.citationวิพรรณ ประจวบเหมาะ, วรรณภา ศรีธัญรัตน์, ผ่องพรรณ อรุณแสง, ประเสริฐ อัสสันตชัย, วรเวศม์ สุวรรณระดา, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, ศิริวรรณ ศิริบุญ, รัชพันธุ์ เชยจิตร, คมคาย บุญเสริมสุข, บรรลุ ศิริพานิช and ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์. "การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550." 2009. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2734">http://hdl.handle.net/11228/2734</a>.
.custom.total_download1387
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year45
.custom.downloaded_fiscal_year64

Fulltext
Icon
Name: hs1694.pdf
Size: 1.734Mb
Format: PDF
Icon
Name: hs1590.pdf
Size: 2.403Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record