Show simple item record

การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง(R2R)

dc.contributor.authorพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์en_US
dc.contributor.otherชมรมแพทย์ชนบทen_US
dc.date.accessioned2009-12-28T06:49:19Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:23:56Z
dc.date.available2009-12-28T06:49:19Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:23:56Z
dc.date.issued2009-07en_US
dc.identifier.otherhs1649en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2849en_US
dc.description.abstractการดำเนินโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานประเด็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในการขับเคลื่อนเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นการสร้างการยอมรับผลงานวิจัยจากงานประจำและการนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการใช้ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่ งานวิจัย ได้กล่าวไว้ว่า “หลักการของ R2R คือ กลไกที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานประจำโดยใช้งานวิจัยเข้าไปเพิ่มคุณค่าให้แก่งานประจำ ช่วยให้คนทำงานสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคนทำงานให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ซึ่งการทำงานแบบเดิมๆ การกำหนดนโยบายหรือการแปลงแปลงในการทำงาน มักจะขึ้นอยู่กับความคิดของผู้บริหารองค์กรเป็นหลัก แต่ R2R จะทำให้คนทำงานทุกระดับมีส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเข้าไปหนุนเสริมให้งานประจำมีคุณค่า คนทำงานก็จะได้รับเกียรติและการยอมรับมากขึ้น งานลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้คนทำงานด้านสาธารณสุขตระหนักว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คน องค์กร ชุมชน จิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งบุคลากรสาธารณสุขจำเป็นต้องเห็นความเชื่อมโยงนี้ ทั้งหมด ขณะที่บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจก็จะรู้สึกอึดอัดกับการทำงานมากแต่ ภายหลังเมื่อมีการนำ R2R เข้ามาใช้ ก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น” มูลนิธิแพทย์ชนบท ในฐานะภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน การรวมกลุ่มของคนในชุมชนในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่ดำเนินโครงการ จำนวน 17 แห่ง 18 โครงการ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สมควรสำหรับเป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่ดี (Good practices) ให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำงาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำประสบการณ์เหล่านั้นไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ต่อไปen_US
dc.description.sponsorshipสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent4092071 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมูลนิธิแพทย์ชนบทen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการจัดการความรู้en_US
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleการสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง(R2R)en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.authorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoW20.5 พ156ก 2552en_US
dc.identifier.contactno51-074en_US
dc.subject.keywordจากงานประจำสู่งานวิจัยen_US
dc.subject.keywordR2Ren_US
dc.subject.keywordroutine to researchen_US
dc.subject.keywordการทำวิจัยในงานประจำen_US
.custom.citationพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์. "การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง(R2R)." 2009. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2849">http://hdl.handle.net/11228/2849</a>.
.custom.total_download65
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year8
.custom.downloaded_fiscal_year9

Fulltext
Icon
Name: hs1649.pdf
Size: 4.001Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record