Show simple item record

คู่มือการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 พ.ศ.2551

dc.contributor.editorวิชัย เอกพลากรen_US
dc.contributor.editorพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์en_US
dc.contributor.otherสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์en_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2010-09-14T08:48:18Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:25:18Z
dc.date.available2010-09-14T08:48:18Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:25:18Z
dc.date.issued2008-06-09en_US
dc.identifier.otherhs1698en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2982en_US
dc.description.abstractหัวใจสำคัญของการสำรวจทางสุขภาพคือการได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถสะท้อนภาพปัญหาทางสุขภาพแท้จริงของประชากร องค์ประกอบสำคัญของการได้ข้อมูลที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้วัดที่มีความเที่ยงตรง ผู้เก็บข้อมูลที่มีความเข้าใจการใช้เครื่องมืออย่างดี สามารถวัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ และผู้สำรวจมีศิลปะในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ทำให้ผู้ให้ข้อมูลไว้วางใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยระดับชาติ จำนวนกลุ่มตัวอย่างกว่าสามหมื่นคนที่อาศัยใน 4 ภาคและกรุงเทพมหานคร เนื้อหาสุขภาพที่สำรวจครอบคลุมหลายประเด็น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีทั้งแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ การตรวจร่างกายและการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ การดำเนินงานจึงมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการสำรวจเก็บข้อมูลจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความเป็นสากล เอกสารฉบับนี้ยังเป็นคู่มือการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ในการจัดการ การดำเนินการ เป็นแนวทางมาตรฐานและการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ คู่มือฉบับนี้จึงเหมาะกับผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานภาค ผู้จัดการทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เจาะเลือด ผู้ตรวจร่างกาย และตรวจพิเศษ ตลอดจนผู้นิเทศ และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาในคู่มือการสำรวจนี้แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนแรกประกอบด้วย 7 บท คือ บทที่หนึ่งและสอง แนะนำประวัติความเป็นมาและภาพรวมเกี่ยวกับการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย บทที่สามเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติภาคสนาม การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บทที่สี่อธิบายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพข้อมูล บทที่ห้าอธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการภาคสนาม บทที่หกและเจ็ด อธิบายวิธีการตรวจร่างกาย การตรวจพิเศษ ขั้นตอนการส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ สำหรับเนื้อหาในส่วนที่สอง ครอบคลุมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม และแบบทดสอบต่างๆ และคำจำกัดความต่างๆen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขen_US
dc.format.extent33792 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/msworden_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทยen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectอนามัย, การสำรวจen_US
dc.subjectHealth Surveysen_US
dc.subjectHealth Administrationen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleคู่มือการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 พ.ศ.2551en_US
dc.typeTechnical Reporten_US
dc.email.editorrawap@mahidol.ac.then_US
dc.email.editorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoWA900.JT3 ค695 2551en_US
dc.identifier.contactno51-035en_US
dc.subject.keywordการสำรวจสุขภาพen_US
dc.subject.keywordสภาวะสุขภาพen_US
dc.subject.keywordอนามัยen_US
dc.subject.keywordคู่มือการสำรวจen_US
.custom.citation "คู่มือการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 พ.ศ.2551." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2982">http://hdl.handle.net/11228/2982</a>.
.custom.total_download83
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1698.pdf
Size: 13.50Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record