Now showing items 21-40 of 1344

  • การใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (2537)
   การพัฒนาการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน เป็นการวิจัยในระดับพื้นที่ชิ้นนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรส่งเสริมให้มีการทำกันอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย เพราะยิ่งทำกันมากเท่าใด งานสาธารณสุขก็จะดีมากเท่านั้น
  • ฐานคติของแพทย์และสถาบันการแพทย์ 

   ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; Thavitong Hongvivatana (2537)
   บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 "สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2537 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเสมือนกระจกเงาส่องให้กับวิชาชีพแพทย์ การดูตัวเองในกระจ ...
  • รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2536: การลงทุนด้านสาธารณสุข (2) 

   หทัย ชิตานนท์ (2537)
   ธนาคารโลกซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาโลกได้ศึกษาและจัดทำรายงานนี้ขึ้น กล่าวกันว่ารายงานนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ...
  • แนวทางและกลไกสนับสนุนการวิจัย 

   อภิรัต อรุณินท์; Aphirat Arunin (2537)
   บทความนี้นำเสนอให้เห็นว่าเหตุใดประเทศไทยจึงไม่สามารถใช้การวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสนับสนุนอย่างครบวงจรตั้งแต่การสร้างนักวิจัย ไปจนถึงการใช้ผลงานวิจัย โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ...
  • คุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมของแพทย์ 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse (2537)
   ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมของแพทย์ กำลังได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย บทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากคดีต่างๆ ที่ร้องเรียนมายังแพทยสภา พร้อมทั้งได้เสนอทางออกต่อปัญหาต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ
  • การคาดประมาณการเกิดโรค 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (2537)
   ความถูกต้องของการตัดสินใจสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตขึ้นอยู่กับความแม่นยำของการคาดการณ์หรือการทำนายอนาคต บทความนี้แสดงให้เห็นข้อจำกัดและศักยภาพของการใช้วิธีการต่างๆ สำหรับการคาดการณ์และวิธีการนำไปใช้
  • การปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสหราชอาณาจักร สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (2537)
   เมื่อวันที่ 24 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการ จำนวน 33 คน ได้ไปศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของ 3 ประเทศในทวีปยุโรป ผู้เขียนซึ่งเป็นหนึ่งใน ...
  • รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2536: การลงทุนด้านสาธารณสุข (1) 

   หทัย ชิตานนท์; Hathai Chitanon (2537)
   ธนาคารโลกซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาโลกได้ศึกษาและจัดทำรายงานนี้ขึ้น กล่าวกันว่ารายงานนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ...
  • บุหรี่-มะเร็งปอด การสูญเสียสุขภาพ-ชีวิต และการสูญเสียเศรษฐกิจ 

   ธีระ ลิ่มศิลา; Teera Limsila (2537)
   แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แต่ประเทศไทยก็ยังมีผู้สูบบุหรี่กว่า 10 ล้านคน และยังมีผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า 5 แสนคน บทความนี้เป็นการทบทวนและวิเคราะห์างวิชาการ ...
  • เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข-กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาสาธารณสุข 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (2537)
   เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับพัฒนาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข ผู้เขียนปูพื้นเรื่องนี้อย่างง่ายๆ โดยอาศัยข้อมูลจริงมาประกอบ แม้ว่าได้เขียนไว้นานพอสมควรแล้ว ...
  • Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้ สรุปบทความจาก Harvard Business Review May-June 1994 : 133-143 กรปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐซึ่งไร้ประสิทธิภาพไปสู่องค์กรซึ่งไม่หยุดนิ่งและตอบสนองต่อลูกค้าเป็นงานที่ท้าทายรัฐบาลกลางอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่ง ...
  • พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ในจังหวัดสมุทราปราการ 

   Viroj Tangcharoensathien; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (2537)
   งานวิจัยชิ้นนี้ ดำเนินการร่วมกันระหวา่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พศ. 2535-2536 ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานประกันสุขภาพ ...
  • การประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพัฒนากำลังคน และระบบบริการสาธารณสุข โดยรูปแบบการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2533-2534 (สรุปย่อสาระสำคัญ) 

   Khonkaen Provincial Health Office; สำนักงานสาธารณสุขจ้งหวัดขอนแก่น; The North-Eastern Public Health Collage; วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2537)
   งานวิจัยระบบสาธารณสุขชิ้นนี้ ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ช่วงปี พ.ศ. 2533-2534 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากองค์การอนามัยโลก ที่นำเสนอนี้เป็นสรุปย่อสาระสำคัญ เอกสารฉบับสมบูรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานสา ...
  • แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2537)
   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องสถานการณ์ยาและกองทุนยาในชนบทของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Royal Tropical Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ...
  • การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (2537)
   การศึกษานี้เป็น Documentary's Study จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 ซึ่งผลการพิจารณาของ ครม. ...
  • ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง 

   ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2538)
   รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปการดูงานด้านระบบแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2538 การดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงสาธาร ...
  • การประเมินการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคให้ปลอดจากเชื้อเอดส์ 

   สุคนธา คงศีล; ศุภชัย ฤกษ์งาม (2538)
   ภายหลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างกว้างขวางในแทบทุกมุมโลกแล้ว ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้เพิ่มมาตรการต่างเพื่อป้องกันโรคนี้ ซึ่งมาตรการหนึ่งที่เร่งรัดก็คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ในโลหิตบริจาค ทั้งวิธี ...
  • พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่างๆ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (2538)
   การพัฒนาด้านระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป และการจัดบริการขั้นต้นในประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ บทความนี้ผู้เขียนได้เห็นภาพระหวา่งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในด้านของการ ...
  • การวางแผนกำลังคนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน 

   สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล (2538)
   รายงานการวิจัยนี้ย่อและเรียบเรียงจากเรื่อง "การวางแผนกำลังคนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน" ซึ่งวิจัยโดยสำลี ใจดี และคณะ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
  • หลักประกันทางด้านสุขภาพกับระบบบริการสาธารณสุขในอนาคต 

   สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (2538)
   บทความนี้วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในโครงการต่างๆ ของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย รวมทั้งได้เสนอแนวทางในการพัฒนาและทางเลือกสำหรับหลักประกันทางด้านสุขภาพในอนาคตของประเทศไทย เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้ม ...