Now showing items 1-3 of 3

  • การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

   รังสรรค์ ศรีภิรมย์; Rangsan Sripirom; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; Thananan Rattanachodpanich; ภานุมาศ ภูมาศ; Panumas Phumas; สุมนต์ สกลไชย; Sumon Sakolchai; กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chantapasa; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ไม่ไปใช้บริการในสถานพยาบาล แต่ซื้อยามารักษาตนเองจากร้านยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นย ...
  • การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 

   กรแก้ว จันทภาษา; Kornkaew Chanthapasa; รักษวร ใจสะอาด; Ruksaworn Chai-saard; นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายและการกระจายกำลังคนด้านวิชาชีพเภสัชกร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเภสัชกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเภสัชกรรมที่ยังมีชีวิต ...
  • ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วมให้บริการตามกรอบบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   พยอม สุขเอนกนันท์; Phayom Sookaneknun; สุนทรี วัชรดำรงกุล; Suntaree Watcharadamrongkun; สันติภาพ สุขเอนกนันท์; Santiparp Sookaneknun; สุระรอง ชินวงศ์; Surarong Chinwong; สุชาดา สูรพันธุ์; Suchada Soorapan; วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์; Wiwat Thavornwattanayong; ปวีณา สนธิสมบัติ; Paweena Sonthisombat; Kornkaew Chanthapasa; กรแก้ว จันทภาษา; ทิพย์สุชน เอี่ยมสะอาด; Tipsuchon Aiamsa-ard; ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์; Teerapong Monmaturapoj; มนทยา สุนันทิวัฒน์; Montaya Sunantiwat; อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล; Anchaleephorn Losuwannakun; เสถียร พูลผล; Sathian Phunpon; ณัฏฐกัลยา พิพิธวิทยา; Nuttakunlaya Pipitwitaya; กุลนิภา บุญศรี; Kulnipa Boonsri; คะนึงนิตย์ ชูช่วย; Kanuengnit Choochuay; ขัตติยะ มั่งคั่ง; Khattiya Mangkang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-03)
   บทบาทของร้านยาในปัจจุบันกำลังมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการอย่างมีส่วนร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการให้บริการ งานวิจัยนี้มีวัตถ ...