Now showing items 1-1 of 1

    • ไข้ (ต่อ) 

      คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย; คณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
      รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ "ไข้"