Now showing items 1-3 of 3

  • การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ก้อนคำ พลวงค์; Konkham Phonwong; ภูษิตา อินทรประสงค์; Bhusita Intaraprasong; จรรยา ภัทรอาชาชัย; Janya Pattara-achachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-12)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการทดแทนความเป็นผู้นำกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 กลุ่มตัวอย ...
  • ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2547 

   เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม; Yawarat Porapakkham; จรรยา ภัทรอาชาชัย; Junya Plattara-Achachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษานี้เป็นหนึ่งของการสำรวจระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพของประชากรสูงอายุไทยในเรื่องภาวสุขภาพโดยรวม ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยง ภาวะเสี่ยงด้านชีวภาพ และการรับรู้ว่าเป็นโรค ตลอดจนการรักษาและควบคุมโ ...
  • ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง 14 ประเทศ 

   สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์; วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย; วิศรี วายุรกุล; จรรยา ภัทรอาชาชัย; Surasak Buranatrevedh; Viwat Puttawanchai; Wisree Wayurakul; Junya Pattaraarchachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   จากการที่มีการขยายตัวของชุมชนเขตเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองมีความสำคัญมากขึ้น การศึกษารูปแบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองในประเทศต่างๆจะช่วยให้ได้เรียนรู้รูปแบบที่ดีและนำมาปรับใช้กับระบบบริการของประเทศต่อไปได้ ...