Now showing items 1-4 of 4

  • การลงทุนในเด็ก 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (2541)
   จากการศึกษาของธนาคารโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเด็กตั้งแต่เริ่มมีพัฒนาการจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวมีสภาพดีขึ้น อันจะส่งผลให้สุขภาพชีวิตของสังคมดีขึ้นตามไปด้วย ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 6 : การสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2538 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ; มงคล ณ สงขลา; นภาพร ชโยวรรณ; อรุณ จิรวัฒน์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 6 : การสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2538
  • สถานการณ์ฉบับที่ 7 : การสำรวจปัญหาสังคมและสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 7 : การสำรวจปัญหาสังคมและสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของการทำงาน สภาพที่พักอาศัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาสังคม
  • สถานการณ์ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 9 : การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต