Now showing items 1-1 of 1

    • ประสบการณ์การจัดซื้อเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      สมชัย วิโรจน์แสงอรุณ; จาตุรัตน์ วุฒิวรศิริ (2541)
      จากประสบการณ์ที่สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันจัดซื้อเวชภัณฑ์โดยการกำหนดรายการและยอดจัดซื้อรวมนั้น ทำให้ได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม เป็นการช่วยลดต้นทุน ทำให้ค่ายาของผู้ป่วยมีราคาถูกลง ...