Now showing items 1-1 of 1

    • การรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัย จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2550 

      บรรพต พินิจจันทร์; Banphot Pinitchan; ฉันทนา พินิจจันทร์; Chantana Pinitchan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัย เปรียบเทียบกับผลการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มศึกษาคือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นมาอย่างน้อย 6 เดือน รักษาด้วยยากิน ไม่มีโรคแทรกซ้อนเรื้อรังที่รุนแรง และสมัครใจรักษา ...