Now showing items 1-2 of 2

  • การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; วงเดือน จินดาวัฒนะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล (2539)
   การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสัมพันธ์โดยตรงกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนสาธารณสุข ปัจจุบันมีวิธีการคาดประมาณความต้องการหลายวิธี ไม่มีวิธีใดที่สุด จึงควรใช้ร่วมกัน บทความนี้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์บางส่วนเ ...
  • ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; Nichakorn Sirikanokvilai; Pongpisut Jongudomsuk; Somsak Chunharas; Pinij Fahamnuaypol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดความกันดารของพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจ่ายค่าตอบแทน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย” แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อเสนอการปรับ ...