Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์โรงพยาบาลเอกชน ปี 2540 

      ทรงยศ ชัยชนะ (2540)
      สถานการณ์โรงพยาบาลเอกชนที่เคยเฟื่องฟูแบบฟองสบู่ เริ่มอิ่มตัวและถดถอยตามสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัวลงจนเข้าสู่ภาวะที่ต้องลดต้นทุนด้านต่างๆ เพื่อความอยู่รอด บทความการวิเคราะห์สถานการณ์โรงพยาบาลเอกชนเรื่องนี้จึงน่าจะเป็นปร ...