Now showing items 1-2 of 2

  • ฐานคติของแพทย์และสถาบันการแพทย์ 

   ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; Thavitong Hongvivatana (2537)
   บทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 "สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2537 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เป็นเสมือนกระจกเงาส่องให้กับวิชาชีพแพทย์ การดูตัวเองในกระจ ...
  • แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท 

   ลือชัย ศรีเงินยวง; ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2537)
   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องสถานการณ์ยาและกองทุนยาในชนบทของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The Royal Tropical Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ...