Now showing items 1-1 of 1

    • รายงานการศึกษาสถานการณ์ดัานการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ 

      ประภาเพ็ญ สุวรรณ; วสันต์ ศิลปสุวรรณ; บุญยง เกี่ยวการค้า (2551-12-04)
      รายงานการวิจัยนี้เป็นบทสรุปที่เรียบเรียงจากฉบับสมบูรณ์ เรื่องรายงานการศึกษาสถานการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท ...