Now showing items 1-1 of 1

    • ก้าวต่อไปของการศึกษาด้านสาธารณสุขไทย 

      Prawes Wasi; ประเวศ วะสี (2537)
      บทความนี้เรียบเรียงจากคำบรรยายในการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับระบบบริการสาธารณสุข เพื่อการพัฒนากำลังคน และระบบบริการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536