Now showing items 1-1 of 1

    • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ 

      กฤตยา อาชวนิจกุล; พิมพวัลย์ บุญมงคล (2539)
      ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าความเป็นแม่ ผู้หญิงเป็นผู้ใหับริการสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว สามในสี่ของบุคลากรทางการสาธารณสุขเป็นผู้หญิง แต่สังคมมักมองไม่เห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ผลิตของครอบครัวและสังคม ประสิทธิภาพการบริการสุขภ ...