Now showing items 1-1 of 1

    • ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554 

      กานนท์ อังคณาวิศัลย์; พศวัต พึ่งเกียรติไพโรจน์; นวลนิตย์ แปงดี; สคณรัช ทองคำคูณ; กัลยรัตน์ วิไลวงศ์เสถียร; พิรญาณ์ เพียรกลิ่นธรรม; สุภาพรรณ ชุมมุง; กมลชนก ดีศรีศักดิ์; ภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์; ชุติกาญจน์ พูลเพิ่ม; อ่อนอุษา ขันธรักษา; พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์; วรทัต หงส์วาณิชวงศ์; เพชรณเธียร จุลเลศ; ชิดชนก อุดมธนเดชน์; ภวินตรา เจริญเวช; อภิชญา พร้อมพวก; วรางคณา ชิดช่วงชัย; วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; Kanont Angkanavisan; Possawat Peungkiatpairote; Nuannit Pangdee; Skonrach Thongkumkoon; Kalyarat Wilaiwongsathien; Piraya Pienklintham; Suphapan Chummung; Kamolchanok Deesrisak; Phanuphong Hancharoenphiphat; Chutikarn Poolpoem; Onusa Khantharaksa; Pongtanayos Keeratisin; Woratat Hongwanichwong; Petchnatien Julles; Chidchanok Udomtanadech; Pawintar Jaroenwet; Aphichaya Phromphauk; Warungkana Chidchuangchai; Visanu Thamlikitkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
      ภูมิหลัง: ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็นคือการขาดความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบและให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยว ...