Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่สถานีอนามัยตำบล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

      สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย; มาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิ์พงศ์; ภานุมาศ นาพลเมือง; สมศักดิ์ พลหล้า (2540)
      การศึกษารูปแบบการให้บริการแบบผสมผสานควบคุมโรคไม่ติดต่อ คือเบาหวานในชุมชน โดยสถานีตำบล โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและละเอียดรัดกุม พร้อมการประเมินผลที่ครบถ้วน จนประสบผลสำเร็จด้วยดี นับเป็นอีกตัวอย่างที่ดี ...