Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์การใช้บริการการแพทย์แผนไทย ปี 2552, 2554, 2556 

      รัชนี จันทร์เกษ; Rutchanee Chantraket; มนนิภา สังข์ศักดา; Monthipa Sonksakda; ปรียา มิตรานนท์; Preeya Metranon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
      การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยในภาพรวมของประเทศจากเอกสารผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556 เกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยและการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านครั้งนี ...