Now showing items 1-1 of 1

    • การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่มและภาพรวม 

      องอาจ วิพุธศิริ; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; มยุรี จิรวิศิษฎ์ (2539)
      การบริการโดยโรงพยาบาลรัฐ โดยภาพรวมมีความเพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ที่คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประยุกต์แนวคิดใหม่ของการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงได้ริเริ่มโครงการ ...