Now showing items 1-1 of 1

    • ศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 

      ยิ่งยง เทาประเสริฐ; ธารา อ่อนชมจันทร์ (2537)
      การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เรื่องนี้ เป็นการศึกษาศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบ้าน โดยได้แยกศึกษาเป็น 2 กรณี คือ การรักษากระดูกหักของหมอเมืองและการดูแลครรภ์ของชาวอาข่า ในจังหวัดเชียงราย การศึกษานี้ม ...