Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

      สุนันท์ แมนเมือง; Sunan Manmuang; ลักขนา ชอบเสียง; Lakhana Chopsiang; ชุลีพร ตวนกู; Chuleeporn Tuanku (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การศึกษานี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเปรียบเ ...