Now showing items 1-3 of 3

  • การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; วงเดือน จินดาวัฒนะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล (2539)
   การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสัมพันธ์โดยตรงกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนสาธารณสุข ปัจจุบันมีวิธีการคาดประมาณความต้องการหลายวิธี ไม่มีวิธีใดที่สุด จึงควรใช้ร่วมกัน บทความนี้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์บางส่วนเ ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบุคลากร 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; วงเดือน จินดาวัฒนะ (2538)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาต้นทุนต่อหัวของนักศึกษา ทั้งในส่วนของวิทยาลัย ของสถานที่ฝึกงาน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาเอง โดยทำการศึกษาในช่วงปีงบประมาณ 2534 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์เชิงนโยบายด้ ...
  • แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ. 2525-2539) 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; นวลอนันต์ ตันติเกตุ; พินทุสร เหมพิสุทธิ์; วงเดือน จินดาวัฒนะ (2541)
   จากการประเมินการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5-6-7 หรือในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2525-2539) ในภาพรวมพบว่า แผนฯ ฉบับที่ 5 ใช้งบประมาณ 44,509 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณในส่วนดำเนินการมากที่สุด ...