Now showing items 1-1 of 1

    • การเผชิญปัญหาชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอดส์ 

      ศศิธร ไชยประสิทธิ์ (2538)
      บทรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "ปฎิกิริยาตอบสนองของผู้ติดเชื้อเอดส์" ของศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรียบเรียงจากบางส่วนของหนังสือ "การเผชิญชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์"