Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ 

      พัศมัย เอกก้านตรง; อรพินท์ บรรจง; อทิตดา บุญประเดิม; จินต์ จรูญรักษ์; Pasamai Egkantrong; Orapin Banjong; Atitada Boonpraderm; Gene Charoonruk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
      จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2545 พบผู้สูงอายุไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหัวใจขาดเลือดเกินกว่าร้อยละ 5.8 ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อโรคเหล่านี้ คณะผู้ศึกษาจึงทำการพัฒนาต้นตำรับอาหารท้องถิ่น ...