Now showing items 1-3 of 3

  • การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

   เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; กุศล สุนทรธาดา; เสาวภา พรสิริพงษ์; วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์; พัตธนี วินิจจะกูล; วราพร ศรีสุพรรณ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Kriengsak Thamma-Aphiphol; Kusol Soonthorndhada; Saowapa Pornsiripongse; Virapun Wirojratana; Pattanee Winichagoon; Waraporn Srisupan; Supattra Srivanichakorn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การวิจัยนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมของกลไกต่างๆ ในชุมชน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จิตอาสา ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน พระ ครู ...
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย 

   เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; Kriengsak Thamma-Aphiphol; จุฑาธิป ศีลบุตร; Jutatip Sillabutra; จิราพร ชมพิกุล; Jiraporn Chompikul; กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์; Kawinarat Suthisukon; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Somchai Viripiromgool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-12)
   บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ครอบครัวผู้สูงอายุและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุใน 10 จังหวัดของไทย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับผู้สูงอายุ 4,561 ครอบครัว ...
  • ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน 

   กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; จุฑาธิป ศีลบุตร; เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; สมชาย วิริภิรมย์กูล; Kawinarat Suthisukon; Supattra Srivanichakorn; Jutatip Sillabutra; Kriengsak Thamma-Aphiphol; Somchai Viripiromgool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนและข้อเสนอแนะ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่าองค์กรท้องถิ ...