Now showing items 1-1 of 1

    • การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยาของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พ.ศ. 2548-2549 

      Nara Kingkaew; นรา กิ่งแก้ว; Burachat Sangtong; บุรฉัตร สังข์ทอง; Waraya Amnuaiphon; วราญา อำนวยผล; Jessada Jongpaibulpatana; เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ; Amornrat Anuwatnonthakate; อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ (Health Systems Research Institute, 2551)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยา ซึ่งทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ...