Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 

   อำพล จินดาวัฒนะ; คณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแห่งชาติ; Amphon Jindawatthana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การสังเคราะห์กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ...
  • ทิศทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานีอนามัย 

   อำพล จินดาวัฒนะ; Amphon Jindawatthana (2537)
   งานศึกษานี้เป็น Documentary review ร่วมกับ Focus group discussion เมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อกำหนดประเด็นและคำถามที่ควรทำวิจัยเกี่ยวกับสถานีอนามัย ที่นำเสนอนี้เป็นบทสรุปย่อสาระสำคัญ เอกสารฉบับสมบูรณ์จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ...