Now showing items 1-1 of 1

    • ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค 

      พิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา; เบญจพร ทองเที่ยงดี; เสาวภาคย์ แก้วนพคุณ; ภรณี เหล่าอิทธิ; Pisit Thitilertdecha; Benjaporn Thongthiangdee; Saowapak Kaewnoppakhun; Poranee Laoittihi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
      การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาลักษณะท่าทางในการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน อาการปวดหลัง และหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือครูและบุคลากรทา ...