Now showing items 1-1 of 1

    • การผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

      สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์; Soralak Mingthaisong; ชิสาพัชร์ วงษ์จินดา; Chisapat Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ต้อกระจกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะตาบอดของประชากรทั่วโลก การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจก โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อ ...