Now showing items 1-1 of 1

    • นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็ก 0-5 ปี ในตะวันออกกลาง 

      สินดี จำเริญนุสิต; Cindy Chamrernnusit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
      การทบทวนนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปีในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน ...