Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์แก่คู่สามีภรรยาในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลจุน 

      สุชาญ ปริญญา; Suchan Parinya; บงกช ไทยเดชา; Bongkoach Thaidecha; ดารา แสงเพชร; Dara Sangpetch; เกษรา ทากากิ; Katsara Takaki; กรกนก เมธโภคิน; Korkanok Methapokin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      การให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์แก่คู่สามีภรรยา เพื่อให้ตรวจเลือดโดยสมัครใจเป็นบริการที่สำคัญมากในพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของโรคเอชไอวี การศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์สู่สถานีอนามัยเพื่อครอบคลุมการให้คำ ...